Защита на данни

1) Правна информация в съответствие с Общия регламент за защита на данните (ОРЗД)

а) Информация по чл. 13 ОРЗД

С тази декларация за защита на данните TELEDOC би искал да информира читателите и потребителите на уебсайта за вида, обхвата и целта на обработваните лични данни. Освен това чрез тази декларация за защита на данните засегнатите лица/потребители ще бъдат информирани за техните правата.

Знаем, че внимателното и съвестно боравене с личните Ви данни е много важно за Вас и оценяваме Вашето доверие в нас.

Термините, използвани в тази декларация, се основават на определенията в чл. 4 от Общия регламент на ЕС за защита на данните (ОРЗД).

б) Отговорно лице съгласно чл. 24 ОРЗД

Teledoc Holding GmbH (наричано по-долу TELEDOC, ние или отговорното лице)

Absberggasse 31/10

1010 Vienna

в) Длъжностно лице по защита на данните в съответствие с чл. 37 и последващи от ОРЗД

TELEDOC е частна фирма. За да защитим Вашите данни, ние назначихме следния служител по защита на данните:

Г-н Роналд Копеки

KOMDAT data protection GmbH

Linzerstrasse 74

4614 Marchtrenk

Тел: +43 / 7243 / 54300

www.komdat.at

office@komdat.at

2) Права на субектите на данни

Съгласно Общия регламент за защита на данните Вие разполагате с обширни права, като например:

• Право на информация (чл. 15 ОРЗД)
• Право на поправка (чл. 16 ОРЗД)
• Право на изтриване (чл. 17 ОРЗД)
• Право на ограничаване на обработката (чл. 18 ОРЗД) • Право на преносимост на данни (чл. 20 ОРЗД)

• Право на възражение (чл. 21 ОРЗД)
• Право на оттегляне на съгласие (чл. 7, ал. 3 ОРЗД)
• Право на обжалване (чл. 77 ОРЗД)
За да упражните правата си, моля свържете се
• по имейл на: datenschutz@teledoc.global *
• по пощата до отговорното лице *
*Моля, приложете официално копие на личната си карта.

Не можем да обработваме заявки за субекти на данни без предварителна успешна идентификация. Поради тази причина молим да подкрепите съответно процеса на идентификация.

Ако стигнете до извода, че обработването на Вашите данни нарушава разпоредбите за защита на данните или правата Ви за защита на данните са били нарушени по някакъв начин, можете да подадете жалба до надзорния орган. В Австрия това е органът за защита на данните, Wickenburggasse 8, 1080 Виена. Извън Австрия той е съответният орган за защита на данните.

3) Преносимост на данни/предаване на данни

а) Прехвърляне на данни към трети страни

Вашите лични данни няма да бъдат предавани на трети страни за цели, различни от изброените по-долу.

Вашите лични данни могат да бъдат предадени на трети страни само когато:
• Вие сте дали изричното си съгласие в съответствие с чл. 6 (1) буква a) от ОРЗД,

• Разкриването на информация по чл. 6 (1) буква е) от ОРЗД е необходимо за защита на оперативните интереси и за отстояване, упражняване или защита на правни искове и няма причина да се предполага, че имате по-висш легитимен интерес да не разкривате Вашите данни,

• е на лице на законово задължение за оповестяване по чл. 6 (1) буква c) от ОРЗД и

• това е законово допустимо и се изисква за обработката на договорни отношения с Вас в съответствие с чл. 6 (1) буква б) от ОРЗД.

Администраторът може да споделя Вашите лични данни с доставчици, които извършват услуги от наше име в съответствие с нашите инструкции.

Администраторът може също да сподели Вашата лична информация с нашите свързани компании и партньори.

В допълнение, администраторът може да разкрие Вашата лична информация, когато сме длъжни да направим това по закон, регламент или регулаторен орган, или ако смятаме, че разкриването е необходимо или подходящо за предотвратяване на физическа вреда или финансова загуба.

Администраторът си запазва правото да пренася лична информация, която се съхранява за Вас, в случй на продажба или прехвърляне на целия или част от нашия бизнес или активи (включително в случай на реорганизация, прекратяване или ликвидация).

б) Прехвърляне на данни

Освен това администраторът може да прехвърли Вашите лични данни в друга държава. Законите за защита на данните в тази държава може да се различават от законите в държавата, в която първоначално сте предоставили личната информация. В случай че Вашата информация се прехвърля в друга държава, ние ще защитим тази информация, както е описано с настоящата Политика за поверителност и тези прехвърляния ще се уреждат от приложимото законодателство.

Лични данни може да се прехвърлят в държави, които се намират • в рамките на Европейския съюз или
• извън Европейския съюз

Ако прехвърляме лични данни от Европейския съюз към държави или международни организации извън Европейския съюз, прехвърлянето се извършва на базата на:

• решение за адекватност от Европейската комисия;

• При липса на такова по основателни причини, като например наличието на правно обвързващ и изпълним документ между властите или публичните органи, обвързващи вътрешни правила на компанията, стандартни клаузи за защита на данните и одобрени или сертифицирани кодекси за поведение.

В изключителни случаи данните могат да се прехвърлят и на основание чл. 49 от ОРЗД:

• Чл. 49 (1) буква a) от ОРЗД

субектът на данните изрично е дал съгласието си за предложения трансфер на данни, след като е получил разяснения относно възможните рискове свързани с това

• е бил информиран за прехвърляне на данни без наличието на решение за адекватност и без подходящи гаранции,

• Чл. 49 (1) буква б) от ОРЗД

предаването е необходимо за изпълнението на договор между субекта на данните и отговорното лице или за изпълнението на преддоговорни мерки по искане на субекта на данните,

• Чл. 49 (1) буква в) от ОРЗД

предаването е необходимо за сключването или изпълнението на договор, сключен в интерес на заинтересованото лице от отговорното лице с друго физическо или юридическо лице.

4) БИСКВИТКИ

По правило ние събираме информация, когато посещавате нашите уебсайтове. Тази информация е известна като „бисквитка“. Заедно с информацията, която сте ни предоставили, ние можем да адаптираме посещенията Ви в нашия уебсайт още по-добре към Вашите нужди.

Бисквитките са малки файлове, които позволяват на TELEDOC да съхранява конкретна информация, свързана с Вас като потребител, на вашия компютър или цифрово устройство, докато посещавате уебсайта. Уебсайтът използва или задава бисквитки в съответствие с правната ситуация съгласно правото на ЕС и австрийското законодателство (чл. 5 (3) Директива за еПоверителност и чл. 96 (3) Закон за далекосъобщенията 2003). Бисквитките помагат да се определи честотата на използване и броя на потребителите на уебсайта, както и да се оформят възможно най-удобни и ефективни за Вас оферти. Съдържанието на използваните бисквитки обикновено е ограничено до идентификационен номер и данни за употреба, които не позволяват никаква лична препратка към потребителя.

Също така е възможно да използвате нашите оферти без бисквитки, но това може да бъде ограничено.

При използване или настройка на бисквитки, които съдържат лични данни или засягат поверителността, TELEDOC получава Вашето съгласие предварително, а именно за Вашето активно поведение, като събира информация за целта на използваните бисквитки чрез нашия банер за бисквитки, които продължават да навигират в нашия уебсайт и по този начин предават Вашето съгласие за настройка на бисквитки.

За нас защитата на данните е основен принос за удовлетвореността на клиентите. Следователно можете да деактивирате съхранението на бисквитки във Вашия браузър, да го ограничите до определени уебсайтове или да настроите браузъра си така, че да Ви уведомява веднага щом бъде изпратена бисквитка. Можете също да изтриете бисквитки от твърдия диск на вашия компютър по всяко време. В такъв случай трябва да се вземе предвид ограниченото показване на сайта и ограниченото ръководство за потребителя.

Cookie Details/Settings -> https://myteledoc.app/bg/cookie-policy-bg/

5) Google Tools

Google reCaptcha

Нашият уебсайт използва функцията за откриване на ботове, напр. при записи в онлайн формуляри („ReCaptcha“), предоставяна от Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ.

Декларация за поверителност: https://www.google.com/policies/privacy/, Отказ: https://adssettings.google.com/authenticated.

Правно основание:
• Нашите законни интереси в съответствие с чл. 6, ал.1 f от GDPR/ ОРЗД

6) Регистър на сървъра

Когато влезете в този уебсайт, браузърът от Вашето устройство автоматично изпраща информация до сървъра на нашия уебсайт. Тя се съхранява временно в т. нар. лог файл (регистър). Следната информация се записва без Ваша намеса и се съхранява, докато не бъде автоматично изтрита:
• IP адрес на компютъра, от който идва заявката,
• дата и час на достъп,
• име и URL на извлечения файл,
• HTTP „Referer“ – поле за заглавка, което идентифицира адреса на уеб, от която е поискан ресурсът. Чрез проверка на референта сървърът, предоставящ новата уеб страница, може да види откъде произхожда заявката,
• Използван браузър и, ако е налично, операционната система на Вашия компютър и името на Вашия интернет доставчик.

Възможността за използване на тези данни е въз основа на чл. 6, ал. 1 f) от GDPR/ ОРЗД за цели като:

• осигуряване на гладка връзка с уебсайта,
• осигуряване на удобно използване на нашия уебсайт,
• оценка на сигурността и стабилността на системата,
• за други текущи административни цели.
При никакви обстоятелства събраните данни няма да бъдат използвани, за да се правят заключения за вашата личност.

Правно основание:
• Нашите законни интереси в съответствие с чл. 6, ал.1 f от GDPR/

Срок на съхранение:
• 6 месеца след придобиването

7) SSL криптиране

За да защитим сигурността на Вашите данни по време на предаване, ние използваме най-съвременни методи за криптиране (например SSL) чрез HTTPS. Можете да разпознаете криптирана връзка по символния стринг „https://“ + символ за катинар в адресната лента на Вашия браузър.

8) Промени или допълнения

Запазваме си правото да правим промени или допълнения в информационното съдържание по всяко време и без предизвестие. Ако части или отделни формулировки на този текст не отговарят, вече не отговарят или не отговарят напълно на приложимата правна ситуация, останалите части на документа остават незасегнати по своето съдържание и валидност.

09/2022