IMPRINT

PËRGJEGJËS NË LINJË ME 5G TMG

TeleDoc Holding GmbH
Absberggasse 31/10
1100 Vienna, Austria

www.teledoc-austria.com
Numri i regjistrit tregtar: FN 526201 a
Nr. I TVSH-së: ATU75349437
Kontaktoni: office@teledoc-austria.com

Drejtori Menaxhues: Mag. Christian Brandstetter
Gjykata e regjistrit tregtar: Gjykata Tregtare në Vjenë

PËRMBAJTJA E OFERTËS ONLINE

TeleDoc Holding GmbH nuk ofron asnjë garanci për azhornimin, korrektësinë, plotësinë ose cilësinë e informacionit të dhënë. Të gjitha pretendimet e përgjegjësitë kundër TeleDoc Holding GmbH, të cilat kanë të bëjnë me dëm material ose jomaterial të shkaktuar nga përdorimi ose mos përdorimi i informacionit të dhënë ose nga përdorimi i informacionit të pasaktë ose jo të plotë, përjashtohen, për sa kohë që nuk ka asnjë provë që TeleDoc Holding GmbH veproi në një mënyrë të qëllimshme ose neglizhente. Të gjitha ofertat mund të ndryshojnë dhe janë jo detyruese. TeleDoc Holding GmbH shprehimisht mban të drejtën për të ndryshuar, plotësuar, ose fshirë pjesë të kësaj faqe në internet ose të gjithë ofertën e saj pa një njoftim të veçantë ose për të ndërprerë pjesërisht ose plotësisht botimin.

E DREJTA E AUTORIT DHE TREGËTISË

Në të gjitha botimet e saj, TeleDoc Holding GmbH përpiqet të vëzhgojë të drejtat e autorit të të gjithë elementëve grafikë, dokumenteve audio, sekuencave video dhe teksteve, të përdorë elemente grafikë, dokumente audio, sekuenca video dhe tekste që ka krijuar vetë ose të përdorë elemente grafikë , dokumente audio, sekuenca video dhe tekste që janë pa të drejtë autori. Të gjithë emrat e markave të mbrojtura dhe markat tregtare të përmendura në këtë ofertë në internet, duke përfshirë ato të mbrojtura nga palë të treta, u nënshtrohen plotësisht kushteve të ligjit të zbatueshëm të së drejtës së autorit dhe të drejtave të pronësisë së pronarit të regjistruar. Thjesht përmendja e një marke nuk nënkupton që ajo nuk mbrohet nga të drejtat e një pale të tretë! E drejta e autorit për objektet e botuara këtu që janë krijuar nga TeleDoc Holding GmbH mbetet ekskluzivisht tek autorët e kësaj faqe në internet. Riprodhimi i elementeve të tillë grafikë, dokumente audio, sekuenca video dhe tekste në botime të tjera elektronike ose të shtypura nuk lejohet pa marrëveshjen ekskluzive të TeleDoc Holding GmbH.
Icons made by Freepik from www.flaticon.local

Kompani lokale

TeleDoc Albania
Sami Frasheri Street
Tirana, Albania

 


P RESRGJEGJS P FORR P CONRMBAJTJEN N L LINJ W ME 55 S ABS. 2 RSTV

TeleDoc Holding GmbH
Absberggasse 31/10
1100 Vienna, Austria

 


REFERENCAT DHE LIDHJET

TeleDoc Holding GmbH nuk ofron asnjë garanci për azhornimin, korrektësinë, plotësinë ose cilësinë e informacionit të dhënë. Të gjitha pretendimet e përgjegjësitë kundër TeleDoc Holding GmbH, të cilat kanë të bëjnë me dëm material ose jomaterial të shkaktuar nga përdorimi ose mos përdorimi i informacionit të dhënë ose nga përdorimi i informacionit të pasaktë ose jo të plotë, përjashtohen , për sa kohë që nuk ka asnjë provë që TeleDoc Holding GmbH veproi në një mënyrë të qëllimshme ose neglizhente. Të gjitha ofertat mund të ndryshojnë dhe janë jo detyruese. TeleDoc Holding GmbH shprehimisht mban të drejtën për të ndryshuar, plotësuar, ose fshirë pjesë të kësaj faqe në internet ose të gjithë ofertën e saj pa një njoftim të veçantë ose për të ndërprerë pjesërisht ose plotësisht botimin.

KUSHTI PËRFUNDIMTAR

Nëse një ose më shumë kushte të dispozitave të mësipërme janë ose bëhen të pavlefshme, vlefshmëria e dispozitave të tjera mbetet e pandryshuar.

Teledoc nuk merr pjesë në procedurat e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve përpara bordit të arbitrazhit të konsumatorëve. Më poshtë është lidhja me të ashtuquajturën “platformë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në internet” të Komisionit të BE-së (platformë OS ose platformë online për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve / platformë ODR) http://ec.europa.eu/odr.