Mbrojtja e të dhënave

1) Informacion ligjor në përputhje me Rregulloren e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave

a) Informacioni sipas Nenit. 13 GDPR

Me këtë politikë të privatësisë, TELEDOC dëshiron të informojë lexuesit dhe përdoruesit e faqes në internet për llojin, synimin dhe qëllimin e të dhënave personale të përpunuara. Për më tepër, personat/përdoruesit në fjalë do të informohen për të drejtat e tyre nëpërmjet kësaj deklarate për mbrojtjen e të dhënave.

Ne e dimë se ruajtia e privatesis e të dhënave tuaja personale është shumë e rëndësishëme për ju dhe vlerësojmë besimin tuaj duke ruajtur kofidencialitetin e te dhenave.

Termat e përdorur në këtë deklaratë bazohen në përkufizimet në Nenit. 4 te Rregullores së Përgjithshme të BE-së për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR).

b) Përgjegjësit përkatës sipas Nenit. 24 GDPR

Teledoc Holding GmbH (Kompania TELEDOC ose persona përgjegjës) Me adresë:
Absberggasse 31/10
1010 Vjenë

c) Personi pergjegjes per mbrojtjen e të dhënave në përputhje me Nenin. 37 ff GDPR

TELEDOC është një kompani private. Për të mbrojtur të dhënat tuaja, ne kemi emëruar zyrtarin e mëposhtëm për mbrojtjen e të dhënave:

Zoti Ronald Kopeky
Mbrojtja e të dhënave KOMDAT GmbH Linzerstrasse 74

4614 Marchtrenk
Telefoni: +43 / 7243 / 54300 www.komdat.at office@komdat.at

2) Te drejtat e perdoruesit

Ju keni të drejta gjithëpërfshirëse sipas Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave, të tilla si:

• E drejta për informacion (neni 15 GDPR)
• E drejta për korrigjim (neni 16 GDPR)
• E drejta për fshirje (Neni 17 GDPR)
• E drejta e kufizimit të përpunimit (Neni 18 GDPR)
• E drejta për transportueshmëri të të dhënave (Neni 20 GDPR) • E drejta për kundërshtim (Neni 21 GDPR)

• E drejta për të tërhequr pëlqimin (Neni 7 Parag. 3 GDPR) • E drejta e apelit (Neni 77 GDPR)
Për të ankimuar të drejtat tuaja, ju lutemi kontaktoni
• Me email në: datenschutz@teledoc.global *

• Me postë te personi përgjegjës *

*Please enclose an official copy of your ID.
Ne nuk mund të përpunojmë kërkesat e perdoruesve perkates pa pasur nje id per te ber indetifikimin e sakte . Për këtë arsye, ju kërkojmë të mbështesni procesin e identifikimit në përputhje me rrethanat.

Nëse arrini në përfundimin se përpunimi i të dhënave tuaja shkel rregullat e mbrojtjes së të dhënave ose të drejtat tuaja për mbrojtjen e të dhënave janë shkelur në ndonjë mënyrë, mund të ankoheni tek autoriteti mbikëqyrës. Në Austri, ky është autoriteti për mbrojtjen e të dhënave, Wickenburggasse 8, 1080 Vjenë. Jashtë Austrisë, është autoriteti përkatës për mbrojtjen e të dhënave.

3) Transferimi i të dhënave/transmetimi i të dhënave

a) Transferimi i të dhënave te palët e treta

Të dhënat tuaja personale nuk do t’u transmetohen palëve të treta për qëllime të ndryshme nga ato të renditura më poshtë.

Ne ua kalojmë të dhënat tuaja personale palëve të treta vetëm nëse:

• Ju keni dhënë pëlqimin tuaj të shprehur në përputhje me Nenin 6 Paragrafi 1 Letra një GDPR,

• Zbulimi në përputhje me Neni. 6 (1) (f) GDPR është i nevojshëm për të mbrojtur interesat operacionale dhe për të pohuar, ushtruar ose mbrojtur pretendimet ligjore dhe nuk ka asnjë arsye për të supozuar se ju keni një interes legjitim mbizotërues në moszbulimin e të dhënave tuaja,

• në rast se ekziston një detyrim ligjor për zbulim sipas Neni. 6 (1) (c) GDPR, dhe

• kjo është ligjërisht e lejueshme dhe e nevojshme për përpunimin e marrëdhënieve kontraktuale me ju në përputhje me nenin 6 (1) (b) GDPR.

Kontrolluesi mund të ndajë të dhënat tuaja personale me bashkepunetoret që kryejnë shërbime në emrin tonë në përputhje me udhëzimet tona.

Kontrolluesi gjithashtu mund të ndajë informacionin tuaj personal me kompanitë dhe partnerët tanë të lidhur.

Përveç kësaj, kontrolluesi mund të zbulojë informacionin tuaj personal nëse na kërkohet ta bëjmë këtë me ligj, një rregullore ose autoritet rregullator, ose nëse besojmë se zbulimi është i nevojshëm ose i përshtatshëm për të parandaluar dëmtimin fizik ose humbjen financiare.

Kontrollori rezervon të drejtën të transmetojë informacionin personal që mbajmë për ju nëse shesim ose transferojmë të gjithë ose një pjesë të biznesit ose aseteve tona (përfshirë në rast riorganizimi, shpërbërjeje ose likuidimi).

b) Transferimet e të dhënave

Kontrolluesi mund të transferojë gjithashtu të dhënat tuaja personale në vende jashtë vendit ku informacioni është mbledhur fillimisht. Këto vende mund të mos kenë të njëjtat ligje për mbrojtjen e të dhënave si vendi ku keni dhënë fillimisht informacionin personal. Nëse transferojmë informacionin tuaj në vende të tjera, ne do ta mbrojmë atë informacion siç përshkruhet në këtë Politikë të Privatësisë dhe transferime të tilla do të rregullohen nga ligji në fuqi.

Vendet në të cilat ne transferojmë të dhënat personale janë të vendosura • Brenda Bashkimit Europian ose
• Jashtë Bashkimit Europian

Nëse transferojmë të dhëna personale nga Bashkimi Europian në vende ose organizata ndërkombëtare jashtë Bashkimit Europian, transferimi bëhet në bazë të:

• Një vendim për përshtatshmërinë nga Komisioni Evropian;

• Në mungesë të një të tille për arsye të tjera legjitime të tilla si ekzistenca e një dokumenti ligjërisht të detyrueshëm dhe të detyrueshëm ndërmjet autoriteteve ose organeve publike, rregullat e brendshme detyruese të kompanisë, klauzola standarde për mbrojtjen e të dhënave dhe kode sjelljeje të miratuara ose të certifikuara.

Në raste të jashtëzakonshme, të dhënat mund të transferohen gjithashtu në bazë të nenit. 49 GDPR:

• Neni 49(1)(a) GDPR perdoruesi perkates ka pranuar shprehimisht transferimin e propozuar të të dhënave pasi ka qenë i vetëdijshëm për rreziqet e mundshme të tij

• është i informuar për transferimet e të dhënave pa ekzistimin e një vendimi pranueshmërie dhe pa garanci adekuate,

• Neni 49 (1) (b) GDPR

Transmetimi është i nevojshëm për ekzekutimin e një kontrate midis përdoruesit në fjalë dhe personit përgjegjës ose për zbatimin e masave parakontraktore me kërkesë të përdoruesit në fjalë,

• Neni 49 (1) (c) GDPR

transmetimi është i nevojshëm për lidhjen ose ekzekutimin e një kontrate të lidhur në interes të palës së interesuar nga personi përgjegjës me një person tjetër fizik ose juridik.

4) COOKIES (skedare)

Në thelb, ne mbledhim informacion kur vizitoni faqet tona të internetit. Ky informacion njihet si “cookie”. Së bashku me informacionin që na keni dhënë, ne mund t’i përshtatim vizitat tuaja në faqen tonë të internetit edhe më mirë sipas nevojave tuaja.

“Cookies” janë skedarë të vegjël që i mundësojnë TELEDOC të ruajë informacione specifike që lidhen me ju, përdoruesin, në kompjuterin tuaj ose pajisjen dixhitale ndërsa jeni duke vizituar faqen e internetit. Faqja e internetit përdor ose vendos skedare në përputhje me situatën ligjore sipas ligjit të BE-se dhe ligjit austriak (Neni 5 Para. 3 E-Privacy-RL dhe § 96 Para. 3 TKG 2003). Skedaret ndihmojnë për të përcaktuar shpeshtësinë e përdorimit dhe numrin e përdoruesve të faqes së internetit, si dhe për t’i bërë ofertat tona sa më të përshtatshme dhe efikase për ju. Përmbajtja e skedarve të përdorura zakonisht kufizohet në një numër identifikimi dhe të dhëna përdorimi që nuk lejojnë ndonjë referencë personale ndaj përdoruesit.

Është gjithashtu e mundur të përdoren ofertat tona pa skedare, por kjo mund të jetë e kufizuar.

Gjatë përdorimit ose vendosjes së skedarëve, të cilat përmbajnë të dhëna personale ose ndikojnë në privatësinë, TELEDOC merr miratimin tuaj paraprakisht, veçanërisht për sjelljen tuaj aktive duke kërkuar informacion mbi qëllimin e skedarëve të përdorur përmes dhe përmes banderit tonë të skedarëve të cookie- ve, i cili vazhdon të shfletojë faqen tonë të internetit. dhe më pas jepni pëlqimin tuaj për vendosjen e skedareve.

Mbrojtja e të dhënave është për ne një kontribut thelbësor për kënaqësinë e klientit. Më pas mund të çaktivizoni ruajtjen e skedareve në shfletuesin tuaj, ta kufizoni atë në website të caktuara ose të vendosni shfletuesin tuaj që t’ju njoftojë sapo të dërgohet një skedar. Ju gjithashtu mund të fshini skedarët e personalizimit nga hard disku i kompjuterit tuaj në çdo kohë. Sidoqoftë, mbani në mend se në këtë rast do t’ju duhet të përballeni me shikime të kufizuara të faqeve dhe udhëzime të kufizuara të përdoruesit.

Detajet / Cilësimet e skedareve
Shikoni politikën e kukive > https://myteledoc.app/sq/politika-e-kukive/

5) Google Tools

Google reCaptcha

Faqja jonë e internetit përdor një funksion për të zbuluar robotët, p.sh. kur bëni hyrje në formularët në linjë (“ReCaptcha”) të ofruara nga Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Politika e privatësisë: https://www.google.com/policies/privacy/, Tërheqja: https://adssettings.google.com/authenticated.

Baza ligjore:

• Interesat tona legjitime në përputhje me Nenin 6 Paragrafi 1 pika f GDPR 6) Regjistri i serverit

Kur hyni në këtë faqe interneti, shfletuesi i përdorur në pajisjen tuaj dërgon automatikisht informacion në serverin tonë të faqes së internetit. Ky informacion ruhet përkohësisht në të ashtuquajturin skedar log. Informacioni i mëposhtëm regjistrohet pa ndërhyrjen tuaj dhe ruhet derisa të fshihet automatikisht:

• Adresa IP e kompjuterit kërkues,

• data dhe ora e hyrjes,

• Emri dhe URL-ja e skedarit të marrë,

• uebsajti i origjinës (URL referuese),

• Shfletuesi i përdorur dhe, nëse është e aplikueshme, sistemi operativ i kompjuterit tuaj dhe emri i ofruesit tuaj të aksesit.

Mundësia e përdorimit të këtyre të dhënave në bazën ligjore të nenit 6 (1) (f) GDPR për qëllime të tilla si

• sigurimin e krijimit të një lidhjeje të qetë të faqes në internet,

• sigurimin e përdorimit të rehatshëm të faqes sonë të internetit,

• vlerësimin e sigurisë dhe stabilitetit të sistemit si dhe

• për qëllime të tjera administrative

për t’u përdorur, aktualisht perceptohet nga ne. Në asnjë rrethanë të dhënat e mbledhura nuk do të përdoren për të nxjerrë përfundime rreth personit tuaj.

Baza ligjore:
• Interesat tona legjitime në përputhje me Nenin 6 Paragrafi 1 pika f GDPR Periudha e ruajtjes:
• 6 muaj pas blerjes

7) Kriptimi SSL

Për të mbrojtur sigurinë e të dhënave tuaja gjatë transmetimit, ne përdorim metoda më të fundit të kriptimit (p.sh. SSL) nëpërmjet HTTPS. Ju mund të njihni një lidhje të koduar nga vargu i karaktereve “https: //” dhe simboli i kyçjes në linjën e shfletuesit tuaj.

8) Ndryshime ose shtesa

Ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime ose shtesa në përmbajtjen e informacionit në çdo kohë dhe pa njoftim paraprak. Nëse pjesë ose formulime individuale të këtij teksti nuk përputhen, nuk përputhen më ose nuk përputhen plotësisht me situatën ligjore në fuqi, pjesët e mbetura të dokumentit mbeten të paprekura në përmbajtjen dhe vlefshmërinë e tyre.

09/2022