ИЗДАНИЕ

Во согласност со § 5 Закон за телемедиа

TeleDoc Holding  Друштво со ограничена одговорност
Ul. Zagrebska 28B
Skopje, Makedonija

www.teledoc-austria.com

Број на централен регистар: FN 526201 a
ДДВ бр.: ATU75349437
Контакт: office@teledoc-austria.com

Генерален директор: М-р Кристијан Брандстатер
Јавен трговски регистар: Трговски суд во Виена

Во согласност со § 55 ABS. 2 RSTV (Информативни обврски и права на информации)

TeleDoc Holding  Друштво со ограничена одговорност
Грунгасе (Grüngasse) 16/6
1050 Виена, Австрија

Веб дизајн и техничко извршување

Амеизенхауфен (Ameisenhaufen)  Друштво со ограничена одговорност
Ul. Zagrebska 28B
Skopje, Makedonija
www.ameisenhaufen.at

СОДРЖИНА НА ОНЛАЈН ПОНУДАТА

Дрштвото со ограничена одговорност TeleDoc Holding не дава гаранција за ажурираност, исправност, целосност или квалитет на дадените информации. Сите барања за одговорност од страна на Дрштвото со ограничена одговорност TeleDoc Holding поврзани со материјална или нематеријална штета причинета поради користење или некористење на дадени информации, или поради користење на погрешни или нецелосни информации, радикално се исклучуваат, се додека не се приложи доказ дека Дрштвото со ограничена одговорност TeleDoc Holding постапило намерно или крајно несовесно. Сите понуди се предмет на промена и не се задолжителни. Дрштвото со ограничена одговорност TeleDoc Holding јасно го задржува правото да промени, надополни, или избрише дел, или пак целата понуда од овој вебсајт, без посебна најава или пак делумно или целосно да прекине со објавување.

БЕЛЕШКИ И ВРСКИ

Дрштвото со ограничена одговорност TeleDoc Holding не дава гаранција за ажурираност, исправност, целосност или квалитет на дадените информации. Сите барања за одговорност од страна на Дрштвото со ограничена одговорност TeleDoc Holding поврзани со материјална или нематеријална штета причинета поради користење или некористење на дадени информации, или поради користење на погрешни или нецелосни информации, радикално се исклучуваат, се додека не се приложи доказ дека Дрштвото со ограничена одговорност TeleDoc Holding постапило намерно или крајно несовесно. Сите понуди се предмет на промена и не се задолжителни. Дрштвото со ограничена одговорност TeleDoc Holding јасно го задржува правото да промени, надополни, или избрише дел, или пак целата понуда од овој вебсајт, без посебна најава или пак делумно или целосно да прекине со објавување.

ЗАКОН ЗА АВТОРСКИ ПРАВА И РЕГИСТРИРАН ЗАШТИТЕН ЗНАК

Во сите свои објави, Дрштвото со ограничена одговорност TeleDoc Holding вложува напори да се придржува кон авторските права на сите графички елементи, звучни документи, редослед на видеа и текстови, да ги користи графичките елементи, звучните документи, редоследот на видеа и текстови кои што самото Друштво ги создало, или да искористи графички елементи, звучни документи, редослед на видеа и текстови кои што не се обврзани со авторски права. Сите заштитени имиња на брендови и заштитни знаци споменати во оваа интернет понуда, вклучувајќи ги и оние што се заштитени од трето лице, целосно се предмет на правилата и условите на применливиот закон за авторски права и правата за сопственост на регистрираниот сопственик. Обичното спомеување на некој бренд не треба да значи дека тој не е заштитен со права од трето лице! Авторските права за предмети објавени овде, а биле создадени од Дрштвото со ограничена одговорност TeleDoc Holding, припаѓаат исклучиво на авторите на овој вебсајт. Забрането е создавање на вакви графички елементи, звучни документи, редослед на видеа и текстови во други електронски или печатени изданија, без посебна согласност од Дрштвото со ограничена одговорност TeleDoc Holding.
Icons made by Freepik from www.flaticon.local

ПОСЛЕДНА КЛАУЗУЛА

Доколку еден или повеќе услови од горенаведените одредби стане неважечки, важноста на останатите одредби останува непроменета.

Webdesign & Technical Implementation

Ameisenhaufen GmbH
Wattgasse 48
A – 1170 Vienna
www.ameisenhaufen.at