Politika e privatësisë MyTeleDoc

Politika e privatësisë MyTeleDoc


1) Informacion ligjor në përputhje me Rregulloren e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave

a) Informacioni sipas Artit. 13 GDPR

Me anë të kësaj deklarate për mbrojtjen e të dhënave, TELEDOC dëshiron të informojë përdoruesit e myTeleDoc APP (përdoruesit) për llojin, qëllimin dhe qëllimin e të dhënave personale të përpunuara.

Termat e përdorur në këtë deklaratë bazohen në përkufizimet në Art. 4 i Rregullores së Përgjithshme të BE-së për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR).

b) Përgjegjës sipas Art. 24 DSGVO


Teledoc Holding GmbH (në tekstin e mëtejmë “TELEDOC”, “ne” ose “personi përgjegjës”) Absberggasse 31/10
1010 Vjenë


c) Oficeri i mbrojtjes së të dhënave në përputhje me Art. 37 ff GDPR

TELEDOC është një kompani private. Kompania e mëposhtme e mbrojtjes së të dhënave është caktuar për t’i mbajtur të dhënat tuaja të sigurta:

Zoti Ronald Kopeky

Mbrojtja e të dhënave KOMDAT GmbH

Linzerstrasse 74

A-4614 Marchtrenk

Telefoni: +43 / 7243 / 54300

www.komdat.at

datenschutz@komdat.at

2) Përpunimi i të dhënave nga myTeleDoc APP (më tej referuar si APP)

Aplikacioni përpunon të dhëna të gjera personale. Ky seksion shpjegon qëllimet, kushtet dhe bazën ligjore.

Ju e pranoni dhe pranoni që nëse ofrohen shërbime të telemjekësisë, Teledoc ofron vetëm infrastrukturën teknike dhe nuk ofron asnjë shërbim mjekësor. Marrëdhënia e trajtimit zhvillohet ekskluzivisht midis jush dhe mjekut ose klinikës kuruese. Përgjegjësia për të dhënat personale të përpunuara bie vetëm mbi ju dhe mjekun ose klinikën kuruese.

Teledoc vepron ekskluzivisht si përpunues sipas kuptimit të Artit. 28 GDPR.

Përveç të dhënave personale të dukshme, të dhënat e përdorimit (adresa IP, informacioni i hyrjes, informacioni rreth sistemit operativ, informacioni i datës dhe orës, gjuha, informacioni për pajisjen e përdorur, informacioni i lidhjes) përpunohen në sfond. Duke instaluar APP-në, ju pranoni që nuk është e mundur të përdoret APP pa këto të dhëna përdorimi.

Për më tepër, Teledoc përpunon informacione në lidhje me përdorimin e shërbimeve tona, të tilla si informacione për takimet, kohëzgjatjen e trajtimit, mjekimin ose klinikën dhe kohën e pritjes.

3) Regjistrimi si pacient


Informacioni i mëposhtëm duhet të jepet gjatë regjistrimit.

•Emri dhe mbiemri •Data e lindjes
• Gjinia
• Adresa e emailit
• Fjalëkalimi persona

Një kod verifikimi do të dërgohet në adresën e emailit të dhënë gjatë procesit të regjistrimit. Kjo duhet të futet në APP për konfirmim. Llogaria juaj më pas do të zhbllokohet dhe aktivizohet.

Ju pranoni në mënyrë të pakthyeshme se periudhat e ruajtjes bazohen në rregulloret ligjore të vendit në të cilin është kryer përpunimi, Teledoc nuk ka asnjë ndikim në këtë dhe periudhat aktuale të ruajtjes mund të ndryshojnë nga ato të specifikuara këtu.

Baza ligjore:
• Ju shprehni pëlqimin në përputhje me Nenin 6 (1) (a) GDPR
• Përmbushja e kontratës në përputhje me Nenin 6 Paragrafi 1 Shkronja b GDPR

• Teledoc gjithashtu mund të përpunojë informacionin e dhënë gjatë regjistrimit nëse kjo do të përmbushë një detyrim ligjor në përputhje me Nenin 6 Paragrafi 1 lit. c GDPR ose në përputhje me Nenin 9 Paragrafi 2 pika. f GDPR për pohimin, ushtrimin ose mbrojtjen e pretendimeve ose veprimeve ligjore në gjykatë.

Kufiri i memories:

• Deri në çaktivizimin e llogarisë dhe më shumë se 7 vjet si dëshmi

4) Menaxho profilin

Ju keni mundësinë për të menaxhuar profilin tuaj personal në mënyrë të pavarur. Në të mund të futni të dhëna personale shtesë si p.sh

• Adresë
• Qyteti
• Vendi
dhe gjithashtu detajet mjekësore po ruhen si: • Alergjitë

• Sëmundje paraekzistuese • Përdoruesit e syzeve
• Duhanpirësit
• Diabeti

• dhe informacione të tjera shtesë

Të gjitha informacionet e përpunuara si pjesë e funksionit “Shiko profilin” përpunohen dhe ruhen nga Teledoc gjatë gjithë jetës së llogarisë. Duam të theksojmë se informacioni i përshkruar mund t’i transmetohet edhe mjekut ose klinikës që ju trajton dhe të përpunohet prej tyre.

5) Rezervoni një takim

Me funksionin “rezervoni një takim”, mund të futni shënime personale dhe të bashkëngjitni dokumente. Ne dëshirojmë të theksojmë se të dhënat personale të mëtejshme si dhe të dhënat personale të kategorive të veçanta në kuptim të Art. 9 Para. 1 DSGVO mund të përpunohet këtu. Ju e pranoni dhe pranoni që Teledoc nuk merr asnjë përgjegjësi të asnjë lloji për këto të dhëna dhe e dëmshpërblen dhe e mban Teledoc të padëmshëm në rast të ndonjë pretendimi. Për shkak të transmetimit të koduar të të dhënave dhe ruajtjes së koduar, Teledoc nuk ka kurrë qasje në këtë informacion.

Duam të theksojmë se informacioni i përshkruar do t’i transmetohet edhe mjekut ose klinikës që ju trajton dhe mund të përpunohet prej tyre. Ju e pranoni në mënyrë të pakthyeshme me miratimin tuaj se periudhat e mbajtjes bazohen në rregulloret ligjore të vendit në të cilin është kryer trajtimi, Teledoc nuk ka asnjë ndikim në këtë dhe periudhat aktuale të mbajtjes mund të ndryshojnë nga ato të specifikuara këtu.

Baza ligjore:
• Pëlqimi sipas Artit. 6 Para. 1 ndezur një GDPR
• Përmbushja e kontratës në përputhje me Nenin 6 Paragrafi 1 Shkronja b GDPR

• Teledoc gjithashtu mund të përpunojë informacionin e dhënë gjatë regjistrimit nëse kjo do të përmbushë një detyrim ligjor në përputhje me Nenin 6 Paragrafi 1 lit. c GDPR ose në përputhje me Nenin 9 Paragrafi 2 pika. f GDPR për pohimin, ushtrimin ose mbrojtjen e pretendimeve ose veprimeve ligjore në gjykatë.

Kufiri i memories:
• Deri në çaktivizimin e llogarisë dhe më shumë se 7 vjet si dëshmi d) Mbështetje e shpejtë 24/7

Me funksionin “Thirrni mjekun e familjes / mbështetje e shpejtë 24/7”, do të lidheni me një mjek pasi të keni zgjedhur klinikën tuaj Teledoc. Në kuadër të këtij komunikimi zanor, të dhëna të mëtejshme personale si dhe të dhëna personale të kategorive të veçanta në kuptim të Art. 9 Para. 1 DSGVO mund të përpunohet. Ju e pranoni dhe pranoni që Teledoc nuk merr asnjë përgjegjësi për këtë informacion dhe ju e dëmshpërbleni dhe e mbani Teledoc të padëmshëm në rast të ndonjë pretendimi. Për shkak të transmetimit të koduar të të dhënave dhe ruajtjes së koduar, Teledoc nuk ka kurrë qasje në këtë informacion.

I gjithë informacioni i përpunuar si pjesë e funksionit “Thirrni mjekun e familjes / mbështetje e shpejtë 24/7” përpunohet dhe ruhet nga Teledoc për 7 vjet nga ndërveprimi i fundit. Më pas të dhënat fshihen automatikisht në përputhje me ligjin. Duam të theksojmë se informacioni i përshkruar do t’i transmetohet edhe mjekut ose klinikës që ju trajton dhe do të përpunohet prej tyre. Ju e pranoni me miratim dhe në mënyrë të pakthyeshme se periudhat e mbajtjes bazohen në rregulloret ligjore të vendit në të cilin është kryer trajtimi, Teledoc nuk ka asnjë ndikim në këtë dhe periudhat aktuale të mbajtjes mund të ndryshojnë nga ato të specifikuara këtu.

Baza ligjore:
• Pëlqimi sipas Artit. 6 Para. 1 ndezur një GDPR
• Përmbushja e kontratës në përputhje me Nenin 6 Paragrafi 1 Shkronja b GDPR

• Teledoc gjithashtu mund të përpunojë informacionin e dhënë gjatë regjistrimit nëse kjo do të përmbushë një detyrim ligjor në përputhje me Nenin 6 Paragrafi 1 lit. c GDPR ose në përputhje me Nenin 9 Paragrafi 2 pika. f GDPR për pohimin, ushtrimin ose mbrojtjen e pretendimeve ose veprimeve ligjore në gjykatë.

Kufiri i memories:

• Deri në çaktivizimin e llogarisë dhe më shumë se 7 vjet si dëshmi

6) Vizitat dhe dokumentet

Këtu mund të shikoni si telefonatat e bëra ashtu edhe vizitat në mënyrë historike. Përveç kësaj, ju mund të menaxhoni informacionin e ngarkuar.

Nëse ngarkohen informacione të mëtejshme, ju pranoni dhe pranoni që Teledoc nuk mban asnjë përgjegjësi për këtë informacion dhe e dëmshpërbleni dhe e mbani Teledoc të padëmshëm në rast të ndonjë pretendimi. Për shkak të transmetimit të koduar të të dhënave dhe ruajtjes së koduar, Teledoc nuk ka kurrë qasje në këtë informacion.

Duam të theksojmë se informacioni i përshkruar do t’i transmetohet edhe mjekut ose klinikës që ju trajton dhe do të përpunohet prej tyre.

Ju e pranoni me miratim dhe në mënyrë të pakthyeshme se periudhat e mbajtjes bazohen në rregulloret ligjore të vendit në të cilin është kryer trajtimi, Teledoc nuk ka asnjë ndikim në këtë dhe periudhat aktuale të mbajtjes mund të ndryshojnë nga ato të specifikuara këtu.

Baza ligjore:
• Pëlqimi sipas Artit. 6 Para. 1 ndezur një GDPR
• Përmbushja e kontratës në përputhje me Nenin 6 Paragrafi 1 Shkronja b GDPR

• Teledoc gjithashtu mund të përpunojë informacionin e dhënë gjatë regjistrimit nëse kjo do të përmbushë një detyrim ligjor në përputhje me Nenin 6 Paragrafi 1 lit. c GDPR ose në përputhje me

Nenin 9 Paragrafi 2 pika. f GDPR për pohimin, ushtrimin ose mbrojtjen e pretendimeve ose veprimeve ligjore në gjykatë.

Kufiri i memories:

• Deri në çaktivizimin e llogarisë dhe më shumë se 7 vjet si dëshmi

7) Kontaktoni me Teledoc

Ju mund të dërgoni pyetje, sugjerime dhe kërkesa në Teledoc me e-mail.

Ju e pranoni se Teledoc do të përpunojë informacionin e transmetuar me qëllim të përpunimit ose përgjigjes së kërkesës suaj.

Baza ligjore:
• Pëlqimi sipas Artit. 6 Para. 1 ndezur një GDPR
• Përmbushja e kontratës në përputhje me Nenin 6 Paragrafi 1 Shkronja b GDPR

• Teledoc gjithashtu mund të përpunojë informacionin e dhënë gjatë regjistrimit nëse kjo do të përmbushë një detyrim ligjor në përputhje me Nenin 6 Paragrafi 1 lit. c GDPR ose në përputhje me Nenin 9 Paragrafi 2 pika. f GDPR për pohimin, ushtrimin ose mbrojtjen e pretendimeve ose veprimeve ligjore në gjykatë.

Kufiri i memories:

• Deri në çaktivizimin e llogarisë dhe më shumë se 7 vjet si dëshmi

8) Të drejtat e subjekteve të të dhënave

Ju keni të drejta gjithëpërfshirëse sipas Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave, të tilla si:

• E drejta për informacion (neni 15 GDPR)
• E drejta për korrigjim (neni 16 GDPR)
• E drejta për fshirje (Neni 17 GDPR)
• E drejta e kufizimit të përpunimit (Neni 18 GDPR)
• E drejta për transportueshmëri të të dhënave (Neni 20 GDPR) • E drejta për kundërshtim (Neni 21 GDPR)

• E drejta për të tërhequr pëlqimin (Neni 7 Parag. 3 GDPR) • E drejta e apelit (Neni 77 GDPR)
Për të ushtruar të drejtat tuaja, ju lutemi kontaktoni
• me email në: datenschutz@teledoc.global *

*Ju lutemi bashkëngjitni një kopje zyrtare të ID-së tuaj.

Ne nuk mund të përpunojmë kërkesat për subjektet e të dhënave pa identifikim paraprak të suksesshëm. Për këtë arsye, ju kërkojmë të mbështesni procesin e identifikimit në përputhje me rrethanat.

Nëse arrini në përfundimin se përpunimi i të dhënave tuaja shkel rregullat e mbrojtjes së të dhënave ose të drejtat tuaja për mbrojtjen e të dhënave janë shkelur në ndonjë mënyrë, ju mund të ankoheni tek autoriteti mbikëqyrës. Në Austri, ky është autoriteti për mbrojtjen e të dhënave, Wickenburggasse 8, 1080 Vjenë. Jashtë Austrisë, është autoriteti përkatës për mbrojtjen e të dhënave.

9) Transferimi i të dhënave/Transmetimi i të dhënave Transferimi i të dhënave tek palët e treta

Të dhënat tuaja personale nuk do t’u transmetohen palëve të treta për qëllime të ndryshme nga ato të listuara më poshtë.

Ne ua kalojmë të dhënat tuaja personale palëve të treta vetëm nëse:

• Ju keni dhënë pëlqimin tuaj të shprehur në përputhje me Nenin 6 Paragrafi 1 Letra një GDPR,

• Zbulimi në përputhje me Art. 6 (1) (f) GDPR është i nevojshëm për të mbrojtur interesat operacionale dhe për të pohuar, ushtruar ose mbrojtur pretendimet ligjore dhe nuk ka asnjë arsye për të supozuar se ju keni një interes legjitim mbizotërues në moszbulimin e të dhënave tuaja,

• Në rast se ekziston një detyrim ligjor për zbulim sipas Nenit 6 Paragrafi 1 Shkronja c GDPR, dhe

• Kjo është ligjërisht e lejueshme dhe kërkohet për përpunimin e marrëdhënieve kontraktuale me ju në përputhje me nenin 6 (1) (b) GDPR.

Kontrolluesi mund të ndajë të dhënat tuaja personale me furnitorët që kryejnë shërbime në emrin tonë në përputhje me udhëzimet tona.

Kontrolluesi gjithashtu mund të ndajë informacionin tuaj personal me kompanitë dhe partnerët tanë të lidhur.

Përveç kësaj, kontrolluesi mund të zbulojë informacionin tuaj personal nëse na kërkohet ta bëjmë këtë nga ligji, rregullorja ose autoriteti rregullator, ose nëse besojmë se zbulimi është i nevojshëm ose i përshtatshëm për të parandaluar dëmtimin fizik ose humbjen financiare.

Kontrollori rezervon të drejtën të përcjellë informacionin personal që mbajmë për ju nëse shesim ose transferojmë të gjithë ose një pjesë të biznesit ose aseteve tona (duke përfshirë në rast riorganizimi, shpërbërjeje ose likuidimi).

b) Transferimet e të dhënave

Kontrolluesi mund të transferojë gjithashtu të dhënat tuaja personale në vende jashtë vendit ku informacioni është mbledhur fillimisht. Këto vende mund të mos kenë të njëjtat ligje për mbrojtjen e të dhënave si vendi ku keni dhënë fillimisht informacionin personal. Nëse transferojmë informacionin tuaj

në vende të tjera, ne do ta mbrojmë atë informacion siç përshkruhet në këtë Politikë të Privatësisë dhe transferime të tilla do të rregullohen nga ligji në fuqi.

Vendet në të cilat ne transferojmë të dhënat personale janë të vendosura

• brenda Bashkimit Evropian ose

• jashtë Bashkimit Evropian

Nëse transferojmë të dhëna personale nga Bashkimi Evropian në vende ose organizata ndërkombëtare jashtë Bashkimit Evropian, transferimi bëhet në bazë të:

• Një vendim për përshtatshmërinë nga Komisioni Evropian

• Në mungesë të një të tillë për arsye të tjera legjitime të tilla si ekzistenca e një dokumenti ligjërisht të detyrueshëm dhe të detyrueshëm ndërmjet autoriteteve ose organeve publike, rregullat e brendshme detyruese të kompanisë, klauzola standarde për mbrojtjen e të dhënave dhe kode sjelljeje të miratuara ose të certifikuara.

Në raste të jashtëzakonshme, të dhënat mund të transferohen gjithashtu në bazë të Artit. 49 GDPR: • Neni 49(1)(a) GDPR

subjekti i të dhënave ka pranuar shprehimisht transferimin e propozuar të të dhënave pasi është informuar për rreziqet e mundshme për ta nga këto transferime të të dhënave pa ekzistimin e një vendimi për përshtatshmërinë dhe pa garancitë e duhura,

• Neni 49(1)(b) GDPR

transmetimi është i nevojshëm për zbatimin e një kontrate ndërmjet subjektit të të dhënave dhe personit përgjegjës ose për zbatimin e masave parakontraktore me kërkesë të subjektit të të dhënave,

• Neni 49(1)(c) GDPR

transmetimi është i nevojshëm për lidhjen ose përmbushjen e një kontrate të lidhur në interes të personit të interesuar nga personi përgjegjës me një person tjetër fizik ose juridik.

10) Ndjekja brenda aplikacionit

APP përdor gjurmimin brenda aplikacionit për të mbledhur të dhëna për analizën e produktit dhe qëllime marketingu. Ky grumbullim i të dhënave bazohet në një pëlqim shtesë nga përdoruesi.

Produktet e mëposhtme përdoren si shërbim: Amplituda

Amplitude, një shërbim analize i ofruar nga Amplitude Inc. (631 Howard St 5th Floor, San Francisco, CA 94105, US), përdoret për të analizuar sjelljen e përdoruesit. Për këtë qëllim, APP mbledh të dhëna personale (email, gjini, emri, ID). Ky informacion dërgohet në Amplitude. Nuk ka asnjë transmetim të të dhënave që lejon nxjerrjen e përfundimeve për një përdorues individual.

https://amplitude.com/privacy

Meqenëse nuk ka të dhëna personale sipas kuptimit të Artit. 4 Z.1 DSGVO përpunohet nga Amplitude, nuk kërkohet pëlqim ose bazë tjetër ligjore për përdorimin e shërbimit.

Google Analytics

Ky APP përdor Google Analytics, një shërbim analize i ofruar nga Google Inc. (në tekstin e mëtejmë: Google). Google Analytics përdor të ashtuquajturat “cookies”, d.m.th. skedarë teksti që ruhen në tuaj

kompjuter dhe të cilat mundësojnë një analizë të përdorimit tuaj të aplikacionit. Informacioni i gjeneruar nga cookie në lidhje me përdorimin tuaj të këtij aplikacioni zakonisht transmetohet në një server të Google në SHBA dhe ruhet atje.

Në emër të operatorit të këtij APP, Google do ta përdorë këtë informacion për të vlerësuar përdorimin tuaj të APP-së, për të përpiluar raporte mbi aktivitetet dhe për t’i ofruar operatorit shërbime të tjera në lidhje me përdorimin e APP-së. Adresa IP e transmetuar nga shfletuesi juaj si pjesë e Google Analytics nuk do të bashkohet me të dhëna të tjera të Google.

Ju mund të parandaloni ruajtjen e cookies duke vendosur programin e shfletuesit tuaj në përputhje me rrethanat; Ne dëshirojmë t’ju theksojmë, megjithatë, se në këtë rast, nëse është e mundur, mund të mos përdorni plotësisht të gjitha funksionet e kësaj faqeje interneti. Ju gjithashtu mund të parandaloni Google nga mbledhja e të dhënave të krijuara nga cookie dhe që lidhen me përdorimin tuaj të faqes së internetit (përfshirë adresën tuaj IP) dhe nga përpunimi i këtyre të dhënave nga Google duke shkarkuar plug-in-in e shfletuesit të disponueshëm nën lidhjen e mëposhtme dhe instaloni: Shfletuesi shtesë për të çaktivizuar Google Analytics.

Të dhënat e mbledhura përpunohen në bazë të pëlqimit tuaj në përputhje me Nenin 6 (1) (a) GDPR. Piksele në Facebook

Ne përdorim pikselin e Facebook nga Facebook në faqen tonë të internetit. Ne kemi implementuar kodin për këtë në faqen tonë të internetit. Pikseli i Facebook është një pjesë e kodit JavaScript që ngarkon një koleksion funksionesh që Facebook mund t’i përdorë për të gjurmuar veprimet tuaja të përdoruesit nëse keni ardhur në faqen tonë të internetit përmes reklamave në Facebook. Për shembull, kur blini një produkt në faqen tonë të internetit, piksel i Facebook aktivizohet dhe ruan veprimet tuaja në faqen tonë të internetit në një ose më shumë cookie. Këto cookie i mundësojnë Facebook-ut të krahasojë të dhënat tuaja të përdoruesit (të dhënat e klientit si adresa IP, ID-ja e përdoruesit) me të dhënat në llogarinë tuaj në Facebook. Më pas Facebook i fshin sërish këto të dhëna. Të dhënat e mbledhura janë anonime dhe nuk mund të shikohen nga ne dhe mund të përdoren vetëm në kontekstin e vendosjes së reklamave. Nëse jeni vetë përdorues i Facebook-ut dhe jeni identifikuar, vizita juaj në faqen tonë të internetit do t’i caktohet automatikisht llogarisë tuaj të përdoruesit në Facebook.

Ne duam t’u tregojmë shërbimet dhe produktet tona vetëm atyre njerëzve që janë vërtet të interesuar për to. Me ndihmën e pikselëve të Facebook, masat tona të reklamimit mund të përshtaten më mirë sipas dëshirave dhe interesave tuaja. Në këtë mënyrë, përdoruesit e Facebook (nëse kanë lejuar reklama të personalizuara) do të shohin reklamat e duhura. Për më tepër, Facebook përdor të dhënat e mbledhura për qëllime analize dhe reklamat e veta.

Të dhënat e mbledhura përpunohen në bazë të pëlqimit tuaj në përputhje me Nenin 6 (1) (a) GDPR.

Nëse jeni të identifikuar në Facebook, mund t’i ndryshoni vetë cilësimet tuaja për reklamat në https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Nëse nuk jeni përdorues i Facebook, në përgjithësi mund të menaxhoni reklamat tuaja në internet të bazuara në përdorim në http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/. Aty keni mundësinë e çaktivizimit ose aktivizimit të ofruesve.

Nëse dëshironi të mësoni më shumë rreth politikës së privatësisë së Facebook, ne rekomandojmë politikën e privatësisë së vetë kompanisë në https://www.facebook.com/policy.php.

11) SSL Encryption/Encryption

I gjithë informacioni i ruajtur në kartelën shëndetësore është i enkriptuar gjerësisht (AES-256) si në nivelin e serverit ashtu edhe në bazën e të dhënave dhe është i mbrojtur nga aksesi dhe inspektimi nga persona të paautorizuar.

Për të mbrojtur sigurinë e të dhënave tuaja gjatë transmetimit, ne përdorim metoda më të fundit të kriptimit (p.sh. SSL) nëpërmjet HTTPS. Ju mund të njihni një lidhje të koduar nga vargu i karaktereve “https://” dhe simboli i kyçjes në linjën e shfletuesit tuaj

12) Ndryshime ose Shtesa

Teledoc rezervon të drejtën të bëjë ndryshime ose shtesa në përmbajtjen e informacionit në çdo kohë dhe pa njoftim paraprak. Nëse pjesë ose formulime individuale të këtij teksti nuk përputhen, nuk përputhen më ose nuk përputhen plotësisht me situatën ligjore në fuqi, pjesët e mbetura të dokumentit mbeten të paprekura në përmbajtjen dhe vlefshmërinë e tyre.

09/2022