Ochrana osobných údajov

1) Právne informácie v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR)

a) Informácie podľa čl. 13 GDPR

Týmto vyhlásením o ochrane údajov si TELEDOC dovoľuje informovať čitateľov a používateľov webovej stránky o druhu, rozsahu a účele spracúvaných údajov. Okrem toho budú dotknuté osoby/používatelia informovaní o právach, na ktoré majú nárok, prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane údajov.

Uvedomujeme si, že starostlivé zaobchádzanie s Vašimi osobnými údajmi je pre Vás veľmi dôležité a vážime si Vašu dôveru, že s týmito údajmi nakladáme svedomito.

Pojmy použité v tomto vyhlásení vychádzajú z definícií v čl. 4 Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR).

b) Zodpovedný podľa čl. 24 GDPR

Teledoc Holding GmbH (ďalej len TELEDOC, my alebo zodpovedná osoba)
Stella-Klein-Löw-Weg 8
1020 Vienna

c) Poverená osoba pre ochranu údajov v súlade s čl. 37 ff GDPR

TELEDOC je súkromná spoločnosť. Na ochranu Vašich údajov sme poverili nasledujúcu osobu: Pán Ronald Kopeky

KOMDAT data protection GmbH Linzerstrasse 74
4614 Marchtrenk
Telefón: +43 / 7243 / 54300 www.komdat.at office@komdat.at

2) Práva dotknutých osôb

Podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte komplexné práva, ako napríklad: • Právo na informácie (článok 15 GDPR)
• Právo na opravu (článok 16 GDPR)
• Právo na vymazanie (článok 17 GDPR)

• Právo na obmedzenie spracovania (článok 18 GDPR) • Právo na prenos údajov (článok 20 GDPR)
• Právo namietať (článok 21 GDPR)

• Právo na odvolanie súhlasu (čl. 7 ods. 3 GDPR) • Právo na odvolanie (článok 77 GDPR)
Ak chcete uplatniť svoje práva, kontaktujte
• e-mailom: datenschutz@teledoc.global *

• poštou zodpovednú osobu *
*Prosím, priložte kópiu svojho dokladu totožnosti.
Bez úspešnej identifikácie nemôžeme spracovať žiadosti dotknutých osôb. Z tohto dôvodu Vás žiadame o náležitú podporu procesu identifikácie.
Ak dospejete k záveru, že spracúvanie Vašich údajov porušuje predpisy o ochrane údajov alebo inak boli akýmkoľvek spôsobom porušené Vaše práva na ochranu údajov, môžete sa sťažovať dozornému orgánu. V Rakúsku je to úrad na ochranu údajov, Wickenburggasse 8, 1080 Viedeň. Mimo Rakúska je to príslušný orgán na ochranu údajov.

3) Prenos dát

a) Prenos údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám na iné účely, ako sú nižšie uvedené. Vaše osobné údaje poskytujeme tretím stranám iba v prípade, ak:
• Udelili ste svoj výslovný súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a GDPR,
• Zverejnenie podľa čl. 6 (1) (f) GDPR je nevyhnutné na ochranu prevádzkových záujmov a na uplatnenie, využitie alebo ochranu právnych nárokov a nie je dôvod predpokladať, že máte nezvratný oprávnený záujem nezverejniť svoje údaje,
• v prípade, že existuje zákonná povinnosť zverejnenia podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, a
• je to právne prípustné a potrebné na spracovanie zmluvných vzťahov s Vami v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
Prevádzkovateľ môže zdieľať Vaše osobné údaje s dodávateľmi, ktorí vykonávajú služby v našom mene v súlade s našimi pokynmi.

Správca môže tiež zdieľať Vaše osobné údaje s našimi pridruženými spoločnosťami a partnermi. Okrem toho môže prevádzkovateľ zverejniť Vaše osobné údaje, ak to od nás vyžaduje zákon, nariadenie alebo regulačný orgán, alebo ak sa domnievame, že zverejnenie je nevyhnutné alebo vhodné na zabránenie fyzickej ujme alebo finančnej strate.

Správca si vyhradzuje právo preniesť osobné údaje, ktoré o Vás uchovávame, ak predáme alebo prevedieme celú našu firmu alebo aktíva alebo ich časť (vrátane prípadu reorganizácie, zrušenia alebo likvidácie).

b) Prenosy dát

Prevádzkovateľ môže tiež preniesť Vaše osobné údaje do krajín mimo krajiny, kde boli informácie pôvodne zhromaždené. Tieto krajiny nemusia mať rovnaké zákony na ochranu údajov ako krajina, v ktorej ste pôvodne poskytli svoje osobné údaje. Ak prenesieme Vaše informácie do iných krajín, budeme tieto informácie chrániť tak, ako je to popísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a takéto prenosy sa budú riadiť platnými zákonmi.

Krajiny, do ktorých osobné údaje prenášame, sa nachádzajú
• v Európskej Únii, alebo
• mimo Európskej Únie
Ak prenesieme osobné údaje z Európskej Únie do krajín alebo medzinárodných organizácií mimo Európskej Únie, prenos sa uskutoční na základe:

• rozhodnutia o primeranosti Európskej komisie;
• ak takéto neexistujú z iných zákonitých dôvodov, ako je existencia právne záväzného a vynútiteľného dokumentu medzi úradmi alebo verejnými orgánmi, záväzné interné pravidlá spoločnosti, štandardné doložky o ochrane údajov a schválené alebo certifikované kódexy riadenia.
Vo výnimočných prípadoch možno údaje preniesť aj na základe čl. 49 GDPR:
• Článok 49(1)(a) GDPR
dotknutá osoba výslovne súhlasila s navrhovaným prenosom údajov po tom, čo bola oboznámená s možnými rizikami takéhoto prenosu

• bola informovaná o prenosoch údajov bez existencie rozhodnutia o primeranosti a bez vhodných záruk,
• Článok 49(1)(b) GDPR
prenos je nevyhnutný na fungovanie zmluvy medzi dotknutou osobou a zodpovednou osobou alebo na vykonanie predzmluvných opatrení na žiadosť dotknutej osoby,

• Článok 49(1)(c) GDPR
prenos je nevyhnutný na uzavretie alebo uplatnenie zmluvy, ktorú v záujme dotknutej osoby uzavrela zodpovedná osoba s inou fyzickou alebo právnickou osobou.

4) COOKIES

V zásade, keď navštívite naše webové stránky, my zhromažďujeme informácie. Táto informácia je známa ako “cookie”. Spolu s informáciami, ktoré ste nám poskytli, môžeme Vaše návštevy našej webovej stránky ešte lepšie prispôsobiť Vašim potrebám.
“Cookies” sú malé súbory, ktoré spoločnosti TELEDOC umožňujú ukladať špecifické informácie týkajúce sa Vás, používateľa, na Vašom počítači alebo digitálnom zariadení, počas Vašej návštevy našej stránky. “Cookies” webová stránka používa alebo nastavuje v súlade s právnym stavom podľa práv Únie a rakúskeho práva /čl. 5 ods. 3 E-Privacy-RL a § 96 ods. 3 TKG 2003). Súbory cookie pomáhajú určiť frekvenciu používania a počet používateľov webovej stránky, ako aj to, ako by mohla byť naša ponuka pre Vás čo najpohodlnejšia a najefektívnejšia. Obsah používaných cookies je zvyčajne obmedzený na identifikačné číslo a údaje o používaní, ktoré neumožňujú žiadne osobné odkazy na používateľa.
Našu ponuku je možné používať aj bez súborov cookie, avšak s obmedzeniami.
Pri používaní alebo nastavovaní súborov cookie, ktoré obsahujú osobné údaje alebo ovplyvňujú súkromie, TELEDOC vopred získa Váš súhlas o Vašom aktívnom správaní žiadosťou o informácie o účele používaných súborov cookie prostredníctvom a cez náš cookie banner, ktorý pokračuje v navigácii na našej webovej stránke a teda udeľuje Váš súhlas s nastavením cookies.
Ochrana údajov je pre nás dôležitým faktorom k dosiahnutiu spokojnosti zákazníkov. Ukladanie cookies môžete teda na svojom prehliadači vypnúť, obmedziť ho na určité webové stránky alebo nastaviť

prehliadač tak, aby Vás upozornil hneď, ako sa súbor cookie odošle. Súbory cookie môžete tiež kedykoľvek vymazať z pevného disku svojho počítača. Upozorňujeme však, že v tomto prípade budete musieť počítať s obmedzeným zobrazením stránky a obmedzeným navádzaním používateľa.
Detaily o súboroch cookie/Nastavenia

Pozrite si pravidlá používania súborov cookie > https://myteledoc.app/sk/zasady-pouzivania-suborov-cookie/

5) Google Nástroje

Google reCaptcha

Naša webová stránka používa funkciu na detekciu robotov, napr. pri zadávaní záznamov v online formulároch („ReCaptcha“) poskytovaných spoločnosťou Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Zásady ochrany osobných údajov: https://www.google.com/policies/privacy/,
Odstúpenie: https://adssettings.google.com/authenticated.

Právny základ:
• Naše oprávnené záujmy v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f GDPR

6) Protokol servera

Po vstúpení na túto webovú stránku, prehliadač používaný vo Vašom zariadení automaticky odošle informácie na náš webový server. Tieto informácie sú dočasne uložené v takzvanom protokolovom súbore. Nasledujúce informácie sa zaznamenávajú bez Vášho zásahu a sú uložené, kým sa automaticky neodstránia:

• IP adresa žiadajúceho počítača,
• dátum a čas prístupu,
• názov a adresa URL obnoveného súboru,
• pôvodná webová stránka (adresa URL sprostredkovateľa),

• použitý prehliadač, prípadne operačný systém Vášho počítača a názov Vášho poskytovateľa prístupu. Možnosť použitia týchto údajov na právnom základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR na účely ako napr. • zabezpečenie bezproblémového nadviazania spojenia s webovou stránkou,
• zabezpečenie pohodlného používania našej webovej stránky,

• hodnotenie bezpečnosti a stability systému, ako aj
• použitie na iné administratívne účely
je v súčasnosti poňaté nami. Zozbierané údaje sa za žiadnych okolností nepoužijú na vyvodzovanie záverov o vašej osobe.
Právny základ:
• Naše oprávnené záujmy v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f GDPR
Doba uloženia:
• 6 mesiacov po nadobudnutí

7) SSL šifrovanie

Aby sme ochránili bezpečnosť Vašich údajov počas prenosu, používame najmodernejšie metódy šifrovania (napr. SSL) cez HTTPS. Šifrované pripojenie spoznáte podľa reťazca znakov https:// a symbolu zámku v riadku prehliadača.

8) Zmeny alebo doplnky

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia vykonať zmeny alebo doplnenia informačného obsahu. Ak časti alebo jednotlivé formulácie tohto textu nezodpovedajú, alebo nie úplne zodpovedajú platnému právnemu stavu, zostávajúce časti dokumentu zostávajú svojim obsahom a platnosťou nedotknuté.

09/2022