Nižšie nájdete Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti TeleDoc Holding GmbH a jej dcérskych spoločností (uveďte názvy miestnych spoločností v jednotlivých krajinách), ďalej len „TeleDoc“. Pozorne si, prosím, prečítajte nasledujúce podmienky. Registráciou v službe TeleDoc (aplikácia MyTeleDoc alebo webová stránka) potvrdzujete svoj súhlas s týmito podmienkami. Registráciou tiež potvrdzujete, že máte najmenej 18 rokov a ste spôsobilý na právne úkony. Akékoľvek otázky týkajúce sa našich všeobecných obchodných podmienok adresujte na support@teledoc-holding.com. Ďalšie kontaktné informácie nájdete na konci tohto dokumentu.

§ 1 Podmienky využívania služieb TeleDoc

Spoločnosť TeleDoc vyvinula internetovú platformu a aplikáciu (spoločne označovanú ako „aplikácia MyTeleDoc“), ktoré vám umožňujú využívať lekárske konzultácie prostredníctvom video hovoru  a chatu a ktoré elektronicky šifrujú a spravujú informácie a dokumentáciu o vás ako pacientovi a sprístupňujú ich lekárovi (spis pacienta). Upozorňujeme, že aplikáciu MyTeleDoc môžete používať výlučne vy sami alebo prípadné neplnoleté deti, ktorých ste rodičom alebo zákonným zástupcom. Používanie tretími stranami je prísne zakázané a automaticky povedie k okamžitému ukončeniu vašej zmluvy so spoločnosťou TeleDoc.

§ 2 Registrácia

Aby ste mohli plne využívať služby, ktoré ponúka TeleDoc, musíte sa zaregistrovať ako používateľ TeleDoc. Postupujte podľa pokynov v aplikácii MyTeleDoc. Po vyplnení svojho používateľského profilu môžete kedykoľvek zmeniť svoje osobné údaje a heslo (zabudli ste heslo?). Vaše používateľské meno je e-mailová adresa, ktorú ste uviedli počas registrácie. Vaše používateľské meno a heslo potrebujete na to, aby ste mohli používať aplikáciu MyTeleDoc na inom zariadení, než na ktorom ste vykonali postup registrácie, alebo ak ste zabudli svoje prihlasovacie údaje. Je vašou povinnosťou zabezpečiť, aby vaše prístupové údaje neboli zneužité. Preto ste zodpovední za svoje heslo a používateľské meno a musíte ich chrániť pred odhalením tretími stranami. Chráňte svoje súkromie výberom bezpečného hesla a venujte tomuto heslu a svojmu používateľskému menu veľkú pozornosť. Spoločnosť TeleDoc si vyhradzuje právo zablokovať váš účet podľa vlastného uváženia, ak má oprávnené podozrenie na jeho zneužitie. Ak máte podozrenie, že do vášho účtu získali prístup iné osoby alebo že bolo zistené vaše heslo, ste povinní bezodkladne informovať spoločnosť TeleDoc na adrese (e-mailová adresa podpory tu), aby bolo možné prijať vhodné ochranné opatrenia. Lekár, ktorého kontaktujete prostredníctvom video hovoru, je povinný voči spoločnosti TeleDoc overiť vašu totožnosť a vaše oprávnenie využívať jeho služby. V prípade, že lekár na základe otázok týkajúcich sa vašich osobných údajov nedokáže určiť vašu totožnosť, má právo ukončiť video hovor a odmietnuť akékoľvek ďalšie poradenstvo. V takom prípade nemáte právo uplatniť si voči spoločnosti TeleDoc a/alebo lekárovi nárok na náhradu škody. Registráciou potvrdzujete svoj súhlas s tým, že na vami uvedenú e-mailovú adresu môžeme pravidelne a v prípade potreby zasielať informácie o aktualizáciách a novinkách v aplikácii MyTeleDoc a inováciách v telemedicíne, ako aj reklamný a marketingový obsah. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Na tento účel je vám kedykoľvek k dispozícii naša podpora (zadajte e-mailovú adresu).

§ 3 Právo na odvolanie

Máte právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od registrácie členstva bez udania dôvodu, pokiaľ ste ešte nevyužili žiadnu zo služieb spoločnosti TeleDoc. Na uplatnenie tohto práva na zrušenie zmluvy nás musíte výslovne informovať o svojom rozhodnutí zrušiť túto zmluvu (napr. listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) (kontaktné údaje uveďte tu). Na dodržanie tejto lehoty na odvolanie stačí, ak informáciu o tom, že uplatňujete svoje právo na odvolanie, zašlete pred uplynutím tejto lehoty.

§ 4 Video hovory, informácie pre pacientov a dokumentácia

Registráciou a zadaním objednávky, ktorá vás zaväzuje k platbe, uzatvárate zmluvu so spoločnosťou TeleDoc. TeleDoc porovná vaše platobné údaje (údaje o kreditnej karte v prípade platby kreditnou kartou alebo vaše číslo klienta, číslo poistenia alebo telefónne číslo v prípade zmluvy s partnerskou spoločnosťou TeleDoc – napr. poisťovňou, bankou, mobilným operátorom atď.) a v prípade dohody vás potvrdí ako klienta. K takémuto procesu párovania nedochádza, ak si aplikáciu MyTeleDoc zaobstaráte prostredníctvom in-app billing v obchode Apple alebo Google Store. V prípade potvrdenia zmluvy sa stávate „registrovaným používateľom služby TeleDoc“. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa na vás vzťahujú ako na registrovaného používateľa TeleDoc. Ako registrovaný používateľ služby TeleDoc môžete okamžite použiť aplikáciu MyTeleDoc

na kontaktovanie najbližšieho voľného lekára zo skupiny lekárov, ktorí používajú aplikáciu MyTeleDoc na komunikáciu s pacientmi. V aplikácii MyTeleDoc môžete zistiť, či je lekár v danom okamihu k dispozícii, a dĺžku prípadnej čakacej doby. Ak žiadny lekár nie je okamžite k dispozícii, váš hovor bude opätovaný prostredníctvom video hovoru po uplynutí určenej čakacej doby bez ďalších poplatkov. S cieľom umožniť čo najväčšiemu počtu pacientov prístup k lekárovi sa dĺžka a frekvencia videokonzultácie s lekárom riadi podľa zásady „spravodlivého používania“. V prípade nadpriemerného využívania máme právo dočasne obmedziť vaše konto. Spoločnosť TeleDoc spája lekárov a pacientov prostredníctvom aplikácie MyTeleDoc, a je teda len prevádzkovateľom telemedicínskej komunikačnej platformy. Lekári, ktorí poskytujú poradenstvo prostredníctvom video hovorov cez aplikáciu MyTeleDoc, nevystupujú ako lekári v mene spoločnosti TeleDoc, ale sú jednoducho dostupní prostredníctvom video hovorov cez aplikáciu MyTeleDoc. Spoločnosť TeleDoc nie je poskytovateľom lekárskych služieb, nezodpovedá za obsah lekárskych rád, ktoré využijete prostredníctvom aplikácie MyTeleDoc, ani za ne nemôže ručiť. Za tento obsah zostáva zodpovedný výlučne lekár, ktorý poradenstvo poskytuje. Nadviazaním kontaktu s lekárom uzatvárate zmluvu o liečbe s lekárom, ktorý vám poskytuje poradenstvo. Upozorňujeme, že nie každý zdravotný stav je vhodný na konzultáciu prostredníctvom video hovoru. Najmä v prípade naliehavých a ohrozujúcich príznakov je nevyhnutné, v závislosti od naliehavosti, kontaktovať priamo zdravotnú alebo záchrannú službu. Napríklad v (uveďte príslušnú krajinu) je možné kontaktovať zdravotnícku (prostredníctvom čísla (čísel)…) alebo záchrannú službu (prostredníctvom čísla (čísel)…) (tu uveďte čísla v každej krajine). Informujte sa o takýchto službách vo vašom regióne.

V nasledujúcich prípadoch okamžite kontaktujte záchrannú službu:

  • kardiovaskulárna zástava
  • bezvedomie
  • dýchavičnosť
  • kŕče
  • silné krvácanie a poranenia
  • zmätok
  • vážne popáleniny atď.

Aj v prípade iných príznakov vám lekár, ktorého ste oslovili prostredníctvom aplikácie MyTeleDoc, môže odmietnuť poskytnúť radu vzhľadom na váš zdravotný stav a/alebo príznaky, ktoré ste opísali, a odporučiť vám, aby ste zavolali zdravotnú alebo záchrannú službu alebo navštívili zdravotnícke zariadenie. V každom prípade je lekár, ktorý vám ponúka radu, zodpovedný za rozhodnutie, či je váš zdravotný stav vhodný na konzultáciu prostredníctvom video hovoru, za predpísanie lieku pre vás, za vystavenie chorobopisu alebo písomných pokynov v elektronickej podobe alebo za to, že vás týmto spôsobom odkáže na iného lekára alebo zdravotnícke zariadenie. V prípade, že podľa názoru lekára nie je váš prípad vhodný na videokonzultáciu a mali by ste navštíviť alebo zavolať zdravotnícke zariadenie alebo zdravotnú/pohotovostnú službu, nemôžete si voči spoločnosti TeleDoc uplatňovať žiadne nároky. Informácie o vás ako pacientovi a príslušné dokumenty si môžete uložiť do svojej zložky pacienta a prostredníctvom aplikácie MyTeleDoc k nim umožniť prístup lekárovi, ktorý vám poskytuje poradenstvo. Tieto informácie sú lekárovi k dispozícii počas videokonzultácie s vami a maximálne 24 hodín po nej, a následne je umožnený prístup len k listu lekára, ktorý napísal. TeleDoc nemôže vidieť vašu dokumentáciu a informácie o pacientovi. Všetky dokumenty, ktoré chcete použiť počas videohovoru s lekárom, nahrajte pred videokonzultáciou s lekárom do svojej zložky pacienta. Do súboru pacienta môžete uložiť fotografie/obrázky alebo súbory PDF. Lekár, ktorý vám radí, môže do vášho súboru pacienta uložiť lekárske predpisy, odporúčania k iným lekárom alebo zdravotníckym zariadeniam, pokyny a chorobopisy a tiež vlastný list lekára. Lekárske predpisy, ktoré takto dostanete, spĺňajú zákonné požiadavky v (zadajte názov krajiny) a môžu byť elektronicky uplatnené v (zadajte názov krajiny). TeleDoc však nezaručuje, že lekárnici na (zadajte názov krajiny) alebo v iných krajinách budú takéto elektronické recepty skutočne akceptovať. Upozorňujeme, že všetky potvrdenia o práceneschopnosti musia byť v každom prípade elektronicky zaslané vašej zákonnej zdravotnej poisťovni v (zadajte názov krajiny). Dokumenty, ktoré ste nahrali do elektronickej zložky pacienta, zostávajú v každom prípade k dispozícii jeden rok po ukončení zmluvného vzťahu. Spoločnosť TeleDoc si vyhradzuje právo vymazať ich po uplynutí tohto ročného obdobia.

§ 5 Komunikácia medzi registrovanými používateľmi a TeleDoc

Komunikácia s TeleDoc prebieha elektronicky. Týmto súhlasíte s touto elektronickou komunikáciou so spoločnosťou TeleDoc, v prípade ak neexistujú prísnejšie právne požiadavky. Ste povinní nás informovať o všetkých zmenách údajov, ktoré ste nám poskytli pri registrácii.

§ 6 Zodpovednosť a záruky

 Spoločnosť TeleDoc potvrdzuje, že lekári, ktorí poskytujú poradenstvo prostredníctvom aplikácie MyTeleDoc, sú vyškolení, skúsení a licencovaní lekári na (zadajte názov krajiny). Spoločnosť TeleDoc zodpovedá a ručí výlučne za svoje služby a nie za služby lekárov, najmä preto, že tieto služby nie sú predmetom zmluvy medzi vami a spoločnosťou TeleDoc. TeleDoc tiež nie je zástupcom ani sprostredkovateľom lekárov, ktorých kontaktujete prostredníctvom aplikácie MyTeleDoc, a nemôže poskytovať žiadne právne záväzné vyhlásenia pre lekárov. S výnimkou pravidelných období údržby je aplikácia TeleDoc navrhnutá tak, aby fungovala počas otváracích hodín uvedených na webovej stránke TeleDoc. Aplikácia TeleDoc sa poskytuje „tak, ako je videná“ alebo v príslušnej existujúcej podobe.

Spoločnosť TeleDoc sa zaväzuje zabezpečiť, aby systémy a programy, ktoré jej patria alebo na ktoré má vplyv, boli zabezpečené v súlade so súčasným technickým stavom a dodržiavali pravidlá týkajúce sa ochrany a bezpečnosti údajov. TeleDoc nenesie zodpovednosť za chyby a poruchy, za ktoré nezodpovedá, a nezaručuje bezporuchovosť služby. TeleDoc tiež nezodpovedá za vyššiu moc, nevhodné konanie alebo akékoľvek ignorovanie rizika, ktoré ste spôsobili vy alebo tretie strany, a za útoky alebo narušenia spôsobené tretími stranami (vírusy, útoky hackerov a podobne), ktoré sa vyskytnú napriek potrebným bezpečnostným opatreniam. Spoločnosť TeleDoc nezodpovedá za kvalitu vášho IT vybavenia alebo internetového a/alebo telefónneho pripojenia, ktoré používate. Aplikáciu MyTeleDoc je možné používať v operačných systémoch iOS a Android. Nemôžeme zaručiť, že aplikáciu MyTeleDoc možno používať (bez porúch) so staršími verziami týchto operačných systémov. V každom prípade je vašou zodpovednosťou zabezpečiť bezpečnosť systémov, programov a súborov, ktoré sú vo vašej kompetencii. Nemôžeme zaručiť používanie aplikácie MyTeleDoc bez porúch a prerušenia a nie je to neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Nezodpovedáme za materiálne škody spôsobené drobnou nedbanlivosťou, pokiaľ nie sú dôsledkom porušenia primárnych zmluvných povinností, ani za následné škody a akékoľvek iné nepriame straty alebo ušlý zisk spôsobené drobnou nedbanlivosťou, ktoré by vám mohli vzniknúť v dôsledku takéhoto narušenia. Okrem toho je vylúčená akákoľvek zodpovednosť za vyššiu moc, materiálne škody spôsobené drobnou nedbanlivosťou (pokiaľ to nevyplýva z porušenia primárnych zmluvných povinností), následné škody a akékoľvek iné nepriame straty alebo ušlý zisk spôsobené drobnou nedbanlivosťou. Preberáme neobmedzenú zodpovednosť za nároky vyplývajúce zo zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku. Uistite sa, že lekár má možnosť nahliadnuť do všetkých tých častí vašej pacientskej dokumentácie, ku ktorým ste mu umožnili prístup. Nezodpovedáme za škody, ktoré vzniknú v dôsledku toho, že lekár nemá žiadny alebo má len obmedzený prístup k vášmu súboru pacienta z dôvodu technických porúch alebo z iných dôvodov, za ktoré nezodpovedáme.

§ 7 Zmluva o liečbe

Všetci lekári, ktorí používajú aplikáciu MyTeleDoc na videokonzultácie s pacientmi, sú licencovaní lekári na (zadajte krajinu). Používajú aplikáciu MyTeleDoc vo svojom vlastnom mene a na svojom vlastnom účte. Používaním funkcií aplikácie MyTeleDoc na kontaktovanie lekára uzatvárate zmluvu o liečbe s lekárom, ktorého takto kontaktujete. Beriete na vedomie, že lekár vás nemôže fyzicky liečiť, ale len poradiť prostredníctvom video hovoru. Beriete na vedomie, že nie každý zdravotný stav je vhodný na konzultáciu prostredníctvom video hovoru. Najmä v prípade naliehavých a nebezpečných príznakov je dôležité, v závislosti od naliehavosti, okamžite kontaktovať zdravotnú alebo záchrannú službu. Máte právo požadovať, aby vám lekár oznámil svoje meno. Všetci lekári, ktorých môžete kontaktovať prostredníctvom aplikácie MyTeleDoc, sú povinní sprístupniť vám svoje meno, prípadne informácie o svojej ordinácii.

§ 8 Dĺžka trvania zmluvy

Vaša zmluva o predplatenom členstve má trvanie jeden rok od začiatku nášho zmluvného vzťahu a bude sa automaticky predlžovať každým novým mesiacom, pokiaľ ju nevypoviete aspoň dva týždne pred jej ukončením. Toto ukončenie musí byť buď e-mailom na adresu (zadajte e-mailovú adresu), alebo doporučeným listom. Ak sa zmluvný vzťah zmení na trvalý záväzok v dôsledku niektorého právneho predpisu alebo judikátu, každá zmluvná strana má právo vypovedať ho ku koncu každého mesiaca, pokiaľ je dodržaná jednomesačná výpovedná lehota. Spoločnosť TeleDoc si vyhradzuje právo ukončiť zmluvu s vami bez výpovednej lehoty, ak má na to závažné dôvody. V takom prípade nemáte právo uplatniť si voči spoločnosti TeleDoc žiadne nároky. TeleDoc môže neobmedzene postúpiť pohľadávky voči vám tretím osobám a pri plnení svojich zmluvných povinností môže využívať služby tretích osôb.

§ 9 Naše kontaktné informácie

TeleDoc Holding GmbH,
Absberggasse 31/10,
1100 Viedeň

Registračné číslo spoločnosti (FN) 526201 aE-mail

info@teledoc-austria.comVAT číslo: ATU75349437

§ Zodpovednosť10

 Rozumejte, že videokonzultácia je nevhodná najmä pre osoby, ktoré vyžadujú priamy lekársky dohľad alebo rýchle lekárske opatrenia. Okrem toho aplikácia MyTeleDoc nie je pohotovostný systém. Lekár vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za vyššiu moc, materiálne škody spôsobené drobnou nedbanlivosťou (pokiaľ nevyplývajú z porušenia primárnych zmluvných povinností) a následné škody a akékoľvek iné nepriame straty alebo ušlý zisk spôsobené drobnou nedbanlivosťou. Okrem toho lekár vylučuje všetku zodpovednosť vyplývajúcu zo skutočnosti, ak vám navrhol kontaktovať zdravotnú záchrannú službu/pohotovosť alebo navštíviť zdravotnícke zariadenie, alebo zo skutočnosti, že vám odmietol poradiť, vystaviť chorobopis, predpísať lieky (najmä vami zvolené lieky) a/alebo vám dal odporúčanie na iného lekára alebo zdravotnícke zariadenie alebo pokyny. To, či tak urobia, závisí výlučne od ich lekárskeho posúdenia a v súlade so zákonnými ustanoveniami. Lekár nezodpovedá za kvalitu aplikácie MyTeleDoc a najmä za kvalitu vášho alebo svojho internetového a/alebo telefonického pripojenia, ani za prípadné chyby, ku ktorým dôjde, pretože nemá alebo má len obmedzený prístup k vašej dokumentácii pacienta a/alebo vám nemôže poradiť z dôvodu technického problému alebo z iného dôvodu, za ktorý lekár nezodpovedá.

Lekári predovšetkým nie sú zástupcami ani sprostredkovateľmi spoločnosti TeleDoc, ale vykonávajú svoje povolanie nezávisle a na vlastnú zodpovednosť.

§ 11 Rozhodné právo a súdna právomoc

TeleDoc je spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v (uveďte miesto). Na vašu zmluvu so spoločnosťou TeleDoc sa vzťahuje právo (uveďte názov krajiny). Za predpokladu, že neexistujú žiadne závažné právne požiadavky, ktoré by stanovovali opak, je miestom príslušnosti zodpovedným za všetky spory týkajúce sa zmluvného vzťahu so spoločnosťou TeleDoc a vyplývajúce z neho funkčne príslušný súd v (uveďte miesto). Všetci lekári, ktorí používajú aplikáciu MyTeleDoc na videokonzultácie s pacientmi, sú lekári s licenciou na (zadajte názov krajiny). Na vašu zmluvu o liečbe s daným lekárom sa vzťahuje právo (zadajte názov krajiny). Za predpokladu, že neexistujú žiadne závažné právne požiadavky, ktoré by stanovili opak, je miestom príslušnosti zodpovedným za všetky spory týkajúce sa zmluvného vzťahu s príslušným lekárom a vyplývajúce z neho funkčne príslušný súd v (uveďte miesto).

§ 12 Záverečné ustanovenia 

Tieto všeobecné zmluvné podmienky v plnom rozsahu upravujú váš zmluvný vzťah so spoločnosťou TeleDoc a lekármi. Neexistujú žiadne dodatočné alebo ústne dohody. Akékoľvek zmeny alebo dodatky k Všeobecným obchodným podmienkam medzi vami a spoločnosťou TeleDoc musia byť vykonané písomne. To platí aj pre akékoľvek odchýlky od tejto požiadavky na písomnú formu. V tomto prípade sa za písomnú formu považujú e-maily. Ak sa niektoré jednotlivé podmienky týchto Všeobecných obchodných podmienok vyhlásia za neplatné, uplatňovanie ostatných podmienok tým nie je dotknuté.