Zásady ochrany osobných údajov Lekári 

1) Právne informácie podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov 

a) Informácie podľa čl. 13 VŠEOBECNÉHO NARIADENIA O OCHRANE ÚDAJOV 

Prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane údajov by spoločnosť TELEDOC chcela informovať registrujúceho lekára/kliniku o druhu, rozsahu a účele spracúvaných osobných údajov. 

Pojmy použité v tomto vyhlásení vychádzajú z definícií uvedených v čl. 4 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR). 

b) Zodpovedná osoba v procese registrácie 

Teledoc Holding GmbH („TELEDOC“) Stella-Klein-Löw-Weg 8

1020 Viedeň 

2) Spracovanie údajov prostredníctvom aplikácie myTeleDoc APP

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že v prípade poskytovania telemedicínskych služieb bude spoločnosť TeleDoc poskytovať len technickú infraštruktúru a nebude poskytovať žiadne lekárske služby. Liečebný vzťah prebieha výlučne medzi lekárom/zdravotnou sestrou/zdravotníckym zariadením a pacientom. 

TeleDoc vystupuje výlučne ako spracovateľ v zmysle čl. 28 GDPR. 

Zodpovednosť za spracúvané osobné údaje preto nesie výlučne lekár/zdravotná sestra/zdravotnícke zariadenie poskytujúce liečbu a pacient. 

Okrem zrejmých osobných údajov sa na pozadí spracúvajú aj údaje o používaní (IP adresa, prihlasovacie údaje, informácie o operačnom systéme, informácie o dátume a čase, jazyk, informácie o používanom zariadení, informácie o pripojení). 

3) Registrácia ako lekár/zdravotná sestra/zdravotnícke zariadenie

Pri registrácii je potrebné poskytnúť nasledujúce údaje:

– E-mailová adresa 

– Preferovaný jazyk (systémový jazyk)

Počas registrácie bude na zadanú e-mailovú adresu zaslaný overovací kód. 

Tento kód je potrebné zadať, aby bolo možné pokračovať v registrácii.

V ďalšom procese registrácie je potrebné uviesť nasledujúce údaje:

– Región 

– Preferovaný jazyk 

– Kategorizácia (všeobecný lekár, medzinárodný špecialista) 

– Meno a priezvisko 

– Identifikačné číslo lekára (ID číslo) 

– Odbornosť 

– Kód pečiatky 

– Údaje o poštovej adrese (ulica, PSČ, mesto, krajina) 

– Životopis 

V ďalšej časti registrácie je potrebné uviesť dôkazy na overenie informácií: 

– Licencia 

– Doklad o členstve v lekárskej komore 

– Cestovný pas (občiansky preukaz) 

– Potvrdenie o poistení 

– Osvedčenie

Po odoslaní všetkých týchto informácií bude proces registrácie ukončený (po úspešnom overení) a prístup na portál lekára APP povolený. 

Bez uvedených informácií nemôžeme prístup aktivovať. Právny základ: 

– Súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR

– Spoločnosť TeleDoc môže spracúvať aj informácie poskytnuté počas registrácie, ak je to nevyhnutné pre splnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR alebo podľa čl. 9 ods. 2 písm. f GDPR na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov alebo v prípade žalôb na súde. 

Obmedzenie pamäte: 

– Do deaktivácie účtu a po uplynutí 30 rokov ako dôkaz

4) Ďalšie informácie podľa čl. 12/13 GDPR 

Rozšírené informácie podľa čl. 12/13 GDPR nájdete v zásadách ochrany osobných údajov pre aplikáciu TeleDoc APP. Môžete očakávať nasledujúce informácie: 

– Práva dotknutých osôb 

– Zhromažďovanie ďalších údajov 

– Prenos údajov/prenos dát

– Údaje o sledovaní v aplikácii 

– Informácie o používaní súborov cookie 

Zásady ochrany osobných údajov Teledoc APP -> https://myteledoc.app/sk/zasady-pouzivania-suborov-cookie/

5) Šifrovanie SSL 

Všetky informácie uložené v zdravotnom zázname sú rozsiahlo šifrované (AES-256) na úrovni servera aj databázy a sú chránené pred prístupom a zobrazením neoprávnenými osobami. 

Na ochranu bezpečnosti vašich údajov počas prenosu používame najmodernejšie postupy šifrovania (napr. SSL) prostredníctvom protokolu HTTPS. Šifrované spojenie spoznáte podľa reťazca znakov „https://“ a symbolu zámku v lište prehliadača. 

6) Zmeny alebo doplnenia 

Spoločnosť TeleDoc si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia vykonať zmeny alebo doplnenia obsahu informácií. Ak časti alebo jednotlivé podmienky tohto vyhlásenia nie sú právoplatné alebo správne, obsah alebo platnosť ostatných častí zostáva touto skutočnosťou neovplyvnená. 

Stav 09/2022