Zásady ochrany osobných údajov MyTeleDoc

Zásady ochrany osobných údajov MyTeleDoc Aplikácie

1) Právne informácie v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov

a) Informácie podľa čl. 13 GDPR
Prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane údajov by spoločnosť TELEDOC chcela informovať používateľov aplikácie myTeleDoc APP (užívatelia) o type, rozsahu a účele spracúvaných osobných údajov.
Pojmy použité v tomto vyhlásení vychádzajú z definícií v čl. 4 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR).

b) Zodpovedný podľa čl. 24 DSGVO
Teledoc Holding GmbH (ďalej len „TELEDOC“, „my“ alebo „zodpovedná osoba“) Absberggasse 31/10
1010 Viedeň

c) Poverenec pre ochranu údajov v súlade s čl. 37 ff GDPR
TELEDOC je súkromná spoločnosť. Na zabezpečenie Vašich údajov bola vymenovaná nasledujúca spoločnosť na ochranu údajov:

pán Ronald Kopeky
KOMDAT ochrana údajov GmbH Linzerstrasse 74
A-4614 Marchtrenk
Telefón: +43 / 7243 / 54300 www.komdat.at datenschutz@komdat.at

2) Spracovanie údajov aplikáciou myTeleDoc APP (ďalej len APP)
APP spracováva rozsiahle osobné údaje. Táto časť vysvetľuje účely, lehoty a právne základy. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že v prípade poskytnutia telemedicínskych služieb, Teledoc poskytuje iba technickú infraštruktúru a neposkytuje žiadne lekárske služby. Liečebn

vzťah prebieha výlučne medzi Vami a ošetrujúcim lekárom, zdravotnou sestrou alebo ošetrujúcou klinikou. Zodpovednosť za spracúvané osobné údaje nesiete výlučne Vy a ošetrujúci lekár, zdravotná sestra alebo ošetrujúca ambulancia.

Teledoc vystupuje výlučne ako spracovateľ v zmysle čl. 28 GDPR.

Okrem zjavných osobných údajov sa na pozadí spracúvajú aj údaje o používaní (IP adresa, prihlasovacie údaje, informácie o operačnom systéme, dátum a čas, jazyk, informácie o použitom zariadení, informácie o pripojení). Inštaláciou APP beriete na vedomie, že bez týchto údajov o používaní nie je možné APP používať.

Okrem toho spoločnosť Teledoc spracováva informácie o využívaní našich služieb, ako sú informácie o termínoch, trvaní liečby, ošetrujúcom lekárovi, zdravotnej sestre alebo klinike a čakacích dobách.

3) Registrácia pacienta

Pri registrácii je potrebné uviesť nasledujúce údaje. • Meno a priezvisko
• Dátum narodenia
• Pohlavie

• E-mailová adresa • Osobné heslo

Overovací kód bude odoslaný na e-mailovú adresu uvedenú počas procesu registrácie. Kód musí byť zadaný do aplikácie pre potvrdenie. Váš účet bude následne odomknutý a aktivovaný. Súhlasíte a neodvolateľne beriete na vedomie, že doby uchovávania vychádzajú z právnych predpisov krajiny, v ktorej sa liečba uskutočnila, spoločnosť Teledoc na to nemá žiadny vplyv a skutočné doby uchovávania sa preto môžu líšiť od tu uvedených.

Právny základ:

• Vyjadrujete súhlas v súlade s článkom 6 (1) (a) GDPR
• Plnenie zmluvy v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b GDPR
• Teledoc môže tiež spracovať informácie poskytnuté pri registrácii, na účely plnenia zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c GDPR alebo podľa článku 9 ods. 2 písm. f GDPR na presadenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov alebo konaní na súde.

Obmedzenia pamäte:
• Až do deaktivácie účtu a 7 rokov potom za účelom preukázania

4) Spravovanie profilu

Máte možnosť samostatne spravovať svoj osobný profil. V ňom môžete zadať ďalšie osobné údaje ako napr.:
• Adresa
• Mesto

• Krajina

a ukladajú sa aj zdravotné údaje, ako napríklad: • Alergie
• Existujúca diagnóza a symptómy
• Potreba nosenia okuliarov

• Fajčiar/Nefajčiar
• Cukrovka
• a ďalšie dodatočné informácie

Všetky informácie spracované v rámci funkcie „Zobraziť profil“ spoločnosť Teledoc spracúva a ukladá po celú dobu životnosti účtu. Chceli by sme upozorniť, že zadané informácie môžu byť odovzdané aj ošetrujúcemu lekárovi, zdravotnej sestre alebo klinike a ďalej nimi spracované.

5) Rezervácia termínu

Pomocou funkcie „rezervovať termín“ môžete následne zadať osobné poznámky a priložiť dokumenty. Upozorňujeme, že ďalšie osobné údaje, ako aj osobné údaje osobitných kategórií v zmysle čl. 9 ods. 1 DSGVO tu môžu byť následne spracované. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Teledoc nepreberá žiadnu zodpovednosť za tieto údaje a v prípade akýchkoľvek nárokov sa spoločnosť Teledoc stáva nestrannou. Kvôli šifrovanému prenosu údajov a šifrovanému ukladaniu nemá Teledoc nikdy prístup k týmto informáciám. Dovoľujeme si upozorniť, že zadané informácie budú odovzdané aj ošetrujúcemu lekárovi, zdravotnej sestre alebo klinike a môžu byť ďalej spracúvané. Svojím súhlasom neodvolateľne beriete na vedomie, že doby uchovávania vychádzajú z právnych predpisov krajiny, v ktorej sa liečba uskutočnila, spoločnosť Teledoc na to nemá žiadny vplyv a skutočné doby uchovávania sa preto môžu líšiť od tu uvedených.

Právny základ:

• Súhlas podľa čl. 6 ods. 1 GDPR
• Plnenie zmluvy v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b GDPR
• Teledoc môže spracovať aj informácie poskytnuté pri registrácii, za účelom plnenia zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c GDPR alebo podľa článku 9 ods. 2 písm. f GDPR na presadenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov alebo konaní na súde.

Obmedzenia pamäte:
• Až do deaktivácie účtu a 7 rokov potom za účelom preukázania

d) Rýchla podpora 24/7

Pomocou funkcie „zavolajte praktickému lekárovi / rýchla podpora 24/7“ budete spojený s lekárom po tom, ako si vyberiete svoju kliniku Teledoc. V rámci tejto hlasovej komunikácie sa ďalej osobné údaje, ako aj osobné údaje osobitných kategórií v zmysle čl. 9 ods. 1 DSGVO tu môžu ďalej spracúvať. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Teledoc nepreberá žiadnu zodpovednosť za tieto údaje a v prípade akýchkoľvek nárokov sa spoločnosť Teledoc stáva nestrannou. Kvôli šifrovanému prenosu údajov a šifrovanému ukladaniu nemá Teledoc nikdy prístup k týmto informáciám.

Všetky informácie spracované v rámci funkcie „zavolajte praktickému lekárovi / rýchla podpora 24/7“ Teledoc spracúva a uchováva po dobu 7 rokov od poslednej interakcie. Údaje sa následne automaticky vymažú v súlade so zákonom. Dovoľujeme si upozorniť, že zadané informácie budú tiež odovzdané ošetrujúcemu lekárovi, zdravotnej sestre alebo klinike a nimi spracované. Súhlasíte a neodvolateľne beriete na vedomie, že doby uchovávania vychádzajú z právnych predpisov krajiny, v ktorej sa liečba uskutočnila, spoločnosť Teledoc na to nemá žiadny vplyv a skutočné doby uchovávania sa preto môžu líšiť od tu uvedených.

Právny základ:

• Súhlas podľa čl. 6 ods. 1 GDPR
• Plnenie zmluvy v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b GDPR
• Teledoc môže spracovať aj informácie poskytnuté pri registrácii, za účelom plnenia zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c GDPR alebo podľa článku 9 ods. 2 písm. f GDPR na presadenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov alebo konaní na súde.

Obmedzenia pamäte:
• Až do deaktivácie účtu a 7 rokov potom za účelom preukázania

6) Návštevy a dokumenty

Tu si môžete prezrieť históriu uskutočnených hovorov a návštev. Okrem toho môžete spravovať nahrané informácie.
Ak sa nahrajú ďalšie informácie, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Teledoc nepreberá žiadnu zodpovednosť za tieto informácie a spoločnosť Teledoc sa stáva nestrannou vprípade nárokovania akéhokoľvek odškodnenia. Kvôli šifrovanému prenosu údajov a šifrovanému ukladaniu nemá Teledoc nikdy prístup k týmto informáciám.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že zadané informácie budú odovzdané aj ošetrujúcemu lekárovi, zdravotnej sestre alebo klinike a nimi následne spracované.
Súhlasíte a neodvolateľne beriete na vedomie, že doby uchovávania vychádzajú z právnych predpisov krajiny, v ktorej sa liečba uskutočnila, spoločnosť Teledoc na to nemá žiadny vplyv a skutočné doby uchovávania sa preto môžu líšiť od tu uvedených.

Právny základ:

• Súhlas podľa čl. 6 ods. 1 GDPR
• Plnenie zmluvy v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b GDPR
• Teledoc môže spracovať aj informácie poskytnuté pri registrácii, za účelom plnenia zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c GDPR alebo podľa článku 9 ods. 2 písm. f GDPR na presadenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov alebo konaní na súde.

Obmedzenia pamäte:
• Až do deaktivácie účtu a 7 rokov potom za účelom preukázania

7) Kontakt na Teledoc

Dotazy, návrhy a požiadavky môžete spoločnosti Teledoc posielať e-mailom.
Beriete na vedomie, že Teledoc spracuje prenesené informácie na účely spracovania alebo zodpovedania Vašej žiadosti.

Právny základ:

• Súhlas podľa čl. 6 ods. 1 GDPR
• Plnenie zmluvy v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b GDPR
• Teledoc môže tiež spracovať informácie poskytnuté pri registrácii, za účelom plnenia zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c GDPR alebo podľa článku 9 ods. 2 písm. f GDPR na presadenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov alebo konaní na súde.

Obmedzenia pamäte:
• Až do deaktivácie účtu a 7 rokov potom za účelom preukázania 8) Práva dotknutých osôb

Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte komplexné práva, ako napríklad: • Právo na informácie (článok 15 GDPR)
• Právo na opravu (článok 16 GDPR)
• Právo na vymazanie (článok 17 GDPR)

• Právo na obmedzenie spracovania (článok 18 GDPR) • Právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR)
• Právo namietať (článok 21 GDPR)
• Právo odvolať súhlas (čl. 7 ods. 3 GDPR)

• Právo na odvolanie (článok 77 GDPR)
Ak chcete uplatniť svoje práva, kontaktujte

• e-mailom na: datenschutz@teledoc.global * *Priložte oficiálnu kópiu Vášho ID.

Bez prvotnej úspešnej identifikácie nemôžeme spracovať žiadosti dotknutých osôb. Z tohto dôvodu Vás žiadame o náležitú podporu procesu identifikácie.
Ak dospejete k záveru, že spracúvanie Vašich údajov porušuje predpisy o ochrane údajov alebo boli inak akýmkoľvek spôsobom porušené Vaše práva na ochranu údajov, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu. V Rakúsku je to úrad na ochranu údajov, Wickenburggasse 8, 1080 Viedeň. Mimo Rakúska je to príslušný orgán na ochranu údajov.

9) Prenos údajov/Prenos dát
a) Prenos údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám na iné účely, ako sú uvedené nižšie. Vaše osobné údaje odovzdávame tretím stranám iba v prípade, ak:

• Ste udelili svoj výslovný súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a GDPR,
• Zverejnenie podľa čl. 6 (1) (f) GDPR je nevyhnutné na ochranu prevádzkových záujmov a na uplatnenie, výkon alebo obranu právnych nárokov a nie je dôvod predpokladať, že máte prevažujúci oprávnený záujem nezverejniť svoje údaje,
• V prípade, že existuje zákonná povinnosť zverejnenia podľa článku 6 odsek 1 písmeno c GDPR, a
• Je to právne prípustné a žiadúce pre spracovanie zmluvných vzťahov s Vami v súlade s článkom 6 (1) (b) GDPR.

Prevádzkovateľ môže zdieľať Vaše osobné údaje s dodávateľmi, ktorí vykonávajú služby v našom mene v súlade s našimi pokynmi.
Prevádzkovateľ môže tiež zdieľať Vaše osobné údaje s našimi pridruženými spoločnosťami a partnermi.

Okrem toho môže prevádzkovateľ zverejniť Vaše osobné údaje, ak to od nás vyžaduje zákon, nariadenie alebo regulačný orgán, alebo ak sa domnievame, že zverejnenie je potrebné alebo vhodné na zabránenie fyzickej ujme alebo finančnej straty.

Správca si vyhradzuje právo preniesť osobné údaje, ktoré o Vás uchovávame, v prípade predaja alebo prevedenia celej našej firmy alebo aktív alebo ich časti (aj v prípade reorganizácie, zrušenia alebo likvidácie).

b) Prenosy dáta

Prevádzkovateľ môže Vaše osobné dáta preniesť aj do krajín mimo krajiny, kde boli informácie pôvodne zhromaždené. Tieto krajiny nemusia mať rovnaké zákony na ochranu údajov ako krajina, v ktorej ste pôvodne poskytli osobné údaje. Ak prenesieme Vaše údaje do iných krajín, budeme tieto informácie chrániť tak, ako je to popísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a tieto prenosy sa budú riadiť platnými zákonmi.

Krajiny, do ktorých osobné údaje prenášame, sa nachádzajú

• v rámci Európskej únie resp. • mimo Európskej únie

Ak prenášame osobné údaje z Európskej únie do krajín alebo medzinárodných organizácií mimo Európskej únie, prenos sa uskutočňuje na základe:

• Rozhodnutia o primeranosti zo strany Európskej komisie
• Ak takéto neexistujú z iných legitímnych dôvodov, ako je existencia právne záväzného a vynútiteľného dokumentu medzi úradmi alebo verejnými orgánmi, záväzné interné pravidlá spoločnosti, štandardné doložky o ochrane údajov a schválené alebo certifikované kódexy správania.

Vo výnimočných prípadoch možno údaje prenášať aj na základe čl. 49 GDPR:

• Článok 49 ods. 1 písm. a) GDPR
dotknutá osoba výslovne súhlasila s navrhovaným prenosom údajov po tom, čo bola informovaná o možných rizikách takéhoto prenosu údajov, ktoré jej hrozia bez existencie rozhodnutia o primeranosti a bez vhodných záruk,
• Článok 49 ods. 1 písm. b) GDPR
prenos je nevyhnutný na plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a zodpovednou osobou alebo na vykonanie predzmluvných opatrení na žiadosť dotknutej osoby,
• Článok 49 ods. 1 písm. c) GDPR
prenos je nevyhnutný na uzavretie alebo splnenie zmluvy uzatvorenej v záujme dotknutej osoby zodpovednou osobou s inou fyzickou alebo právnickou osobou.

10) Sledovanie v aplikácii

Aplikácia APP používa sledovanie v aplikácii na zhromažďovanie údajov za účelom analýzy produktov a marketingové účely. Tento zber údajov je založený na dodatočnom súhlase používateľa.
Nasledujúce produkty sa používajú ako služba:

a) Amplitúda

Amplitúda, analytická služba poskytovaná spoločnosťou Amplitude Inc. (631 Howard St 5th Floor, San Francisco, CA 94105, USA), sa používa na analýzu správania používateľov. Na tento účel APP zhromažďuje osobné údaje (e-mail, pohlavie, meno, ID). Tieto informácie sa odosielajú do Amplitude. Neexistuje žiadny prenos údajov, ktorý by umožnil vyvodiť závery o konkrétnom používateľovi.

https://amplitude.com/privacy
Keďže žiadne osobné údaje v zmysle čl. 4 Z.1 DSGVO nie sú spoločnosťou Amplitude spracúvané, na používanie služby nie je potrebný súhlas ani iný právny základ.

b) Google Analytics

Naša aplikácia používa Google Analytics, analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc. (ďalej len Google). Google Analytics používa takzvané „cookies“, t.j. textové súbory, ktoré sú uložené vo Vašom počítači a umožňujú analýzu Vášho používania aplikácie. Informácie vygenerované súborom cookie o Vašom používaní tejto aplikácie sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú.

V mene prevádzkovateľa tejto APP spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie Vášho používania APP, na zostavenie správ o aktivitách a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním APP prevádzkovateľovi. IP adresa prenášaná Vaším prehliadačom v rámci Google Analytics nebude zlúčená s inými údajmi Google.

Ukladaniu cookies môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru Vášho prehliadača; Chceli by sme Vás však upozorniť, že v tomto prípade nemusia byť využité všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu a teda stránka nemusí fungovať správne. Spoločnosti Google môžete tiež zabrániť v zhromažďovaní údajov vygenerovaných súborom cookie astým súvisiace používanie webovej stránky (vrátane Vašej IP adresy) a v spracúvaní týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii pod nasledujúcim odkazom a nainštalovaním: Doplnok prehliadača pre deaktiváciu služby Google Analytics. Zhromaždené údaje sa spracúvajú na základe Vášho súhlasu v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

c) Facebook pixely

Na našej webovej stránke používame Facebook pixel z Facebooku. Na tento účel sme implementovali na našu web stránku kód. Facebook pixel je útržok kódu JavaScript, ktorý načítava zbierku funkcií, ktoré môže Facebook použiť na sledovanie Vašich úkonov používateľa, ak ste na našu webovú stránku prišli prostredníctvom reklám na Facebooku. Napríklad, keď si zakúpite produkt na našej webovej stránke, spustí sa Facebook pixel a uloží Vaše úkony na našej webovej stránke do jedného alebo viacerých súborov cookie. Tieto súbory cookie umožňujú Facebooku porovnávať Vaše používateľské údaje (údaje o zákazníkoch, ako je IP adresa, ID používateľa) s údajmi na Vašom účte na Facebooku. Potom Facebook tieto údaje opäť vymaže. Zhromaždené údaje sú anonymné, my k nim nemáme prístup a môžu byť použité iba v kontexte zadávania reklám. Ak ste používateľom Facebooku a ste prihlásený, Vaša návšteva našej webovej stránky sa automaticky priradí k Vášmu používateľskému účtu na Facebooku.

Naše služby a produkty chceme zobraziť len tým ľuďom, ktorí o ne majú skutočný záujem. Pomocou Facebook pixelov môžu byť naše reklamné opatrenia lepšie prispôsobené Vašim želaniam a záujmom. Používatelia Facebooku (ak majú povolenú personalizovanú reklamu) tak uvidia pre nich vhodnú reklamu. Okrem toho Facebook používa zozbierané údaje na analytické účely a vlastné reklamy.

Zhromaždené údaje sa spracúvajú na základe Vášho súhlasu v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
Ak ste prihlásený na Facebooku, môžete si sami zmeniť nastavenia reklám na https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Ak nie ste používateľom Facebooku, vo všeobecnosti môžete spravovať svoju online inzerciu založenú na používaní na http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/. Tam máte možnosť deaktivovať alebo aktivovať poskytovateľov.

Ak sa chcete dozvedieť viac o zásadách ochrany osobných údajov na Facebooku, odporúčame Vám k prezretiu ich vlastné zásady ochrany osobných údajov na https://www.facebook.com/policy.php.

11) SSL šifrovanie/šifrovanie

Čo sa servera a databázy týka, všetky informácie uložené v zdravotnom zázname sú rozsiahlo šifrované (AES-256) a sú chránené pred prístupom a prezeraním neoprávnenými osobami. Aby sme ochránili bezpečnosť Vašich údajov počas prenosu, používame najmodernejšie metódy šifrovania (napr. SSL) cez HTTPS. Šifrované pripojenie spoznáte podľa reťazca znakov „https://“ a symbolu zámku v riadku prehliadača

12) Úpravy alebo doplnky

Teledoc si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia vykonať zmeny alebo doplnenia informačného obsahu. Ak časti alebo jednotlivé formulácie tohto textu nezodpovedajú, už alebo vôbec nezodpovedajú platnému právnemu stavu, zostávajúce časti dokumentu zostávajú svojím obsahom a platnosťou nedotknuté.

09/2022