Zásady ochrany osobných údajov TeleDoc aplikácie

Zásady ochrany osobných údajov TeleDoc aplikácie

Obsah

1) Právne informácie v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov

2) Spracovanie údajov aplikáciou myTeleDoc APP (ďalej len APP)

3) Kontakt na TeleDoc

4) Šifrovanie

5) Ochrana pred vymáhaním

6) Práva dotknutých osôb

7) Prenos dát

8) Sledovanie v aplikácii

9) SSL šifrovanie

10) Zmeny alebo doplnky 

1) Právne informácie v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov

a) Informácie podľa čl. 13 GDPR

Prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov by spoločnosť  TELEDOC chcela informovať používateľov aplikácie myTeleDoc APP (užívatelia) o type, rozsahu a účele spracúvaných údajov. Pojmy použité v tomto vyhlásení vychádzajú z definícií v čl. 4 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR).

b) Zodpovednosť podľa čl. 24 DSGVO

Teledoc Holding GmbH (ďalej len “TELEDOC”, “my” alebo “zodpovedná osoba”)

Absberggasse 31/10

1010 Viedeň

c) Poverený zodpovedný pre ochranu osobných údajov v súlade s čl. 37 ff GDPR 

TELEDOC je súkromná spoločnosť. Na ochranu Vašich údajov sme vymenovali nasledujúceho referenta pre ochranu osobných údajov:

Pán Ronald Kopeky

KOMDAT data protection GmbH

Linzerstrasse 74

4614 Marchtrenk

Telefón: +43 / 7243 / 54300

www.komdat.at

datenschutz@komdat.at

2) Spracovanie údajov aplikáciou myTeleDoc APP (ďalej len APP)

APP spracováva rozsiahle osobné údaje. Táto časť vysvetľuje účely, lehoty a právne základy.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že v prípade poskytnutia telemedicínskych služieb, TeleDoc poskytuje iba technickú infraštruktúru a neposkytuje žiadne lekárske služby. Medicínsky vzťah prebieha výlučne medzi Vami a ošetrujúcim lekárom, zdravotnou sestrou alebo ošetrujúcou klinikou.

Zodpovednosť za spracúvané osobné údaje nesiete výlučne Vy a ošetrujúci lekár, zdravotná sestra alebo ošetrujúca klinika.

Okrem zjavných osobných údajov sa na pozadí spracúvajú aj údaje o používaní (IP adresa, prihlasovacie údaje, informácie o operačnom systéme, dátum a čas, jazyk, informácie o použitom zariadení, informácie o pripojení). Inštaláciou APP-ky beriete na vedomie, že bez týchto údajov o používaní nie je možné APP – ku používať. Okrem toho spoločnosť TeleDoc spracováva informácie o využívaní našich služieb , ako sú informácie o termínoch, trvaní liečby, ošetrujúcom lekárovi, zdravotnej sestre alebo klinike a čakacích dobách.   

a)         Registrácia

Pri registrácii je potrebné uviesť nasledujúce údaje.

•             Meno a priezvisko

•             Dátum narodenia

•             Pohlavie 

•             E-mailová adresa

•             Osobné heslo

Overovací kód bude odoslaný na e-mailovú adresu zadanú počas registrácie. Toto musí byť zadané v APP – ke na potvrdenie. Váš účet bude následne schválený a aktivovaný.

b)         Spravovanie profilu 

Svoj profil si môžete slobodne spravovať. Máte možnosť zadať ďalšie osobné údaje ako napríklad:

•.      Adresa

•.      Mesto

•        Krajina

          a tiež zdravotné detaily ako

•        Alergie

•.       Predošlé zdravotné problémy

•        Dioptrie

•        Fajčiar / Nefajčiar

•        Cukrovka

•        a iné dodatočné informácie

Všetky informácie spracované v rámci funkcie “Prezrieť profil” spoločnosť TeleDoc spracuje a uloží po celú dobu trvania existencie účtu . Poukazujeme na to, že zadané informácie môžu byť posunuté aj ošetrujúcemu lekárovi, zdravotnej sestre alebo ošetrujúcej klinike a následne nimi spracované. Svojím súhlasom beriete na vedomie, že doba uchovávania vychádza z právnych predpisov danej krajiny, v ktorej sa liečba uskutočnila a spoločnosť TeleDoc na to nemá žiaden vplyv. Vaše údaje budú spracované na základe Vášho vyjadreného súhlasu v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR a plnením zmluvy v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

c)          Vyhľadajte lekára

Použitím funkcie “Zarezervujte si čas” môžete zadať svoje osobné poznámky a priložiť dokumenty. Upozorňujeme, že ďalšie osobné údaje, ako aj osobné údaje osobitných kategórií v zmysle čl. 9 ods. 1 DSGVO môžu byť v tomto prípade taktiež spracované. Beriete na vedomie a súhlasíte, že spoločnosť TeleDoc nepreberá žiadnu zodpovednosť za tieto údaje a zároveň TeleDoc vylučujete z akejkoľvek zodpovednosti za prípadné žaloby či vymáhanie. Vďaka šifrovanému prenosu a šifrovanému ukladaniu nemá TeleDoc prístup k týmto informáciám za žiadnych okolností. Všetky informácie v rámci funkcie “Zarezervujte si čas” sú spracovávané a spoločnosť TeleDoc ich má povinnosť uchovávať po dobu 7 rokov od poslednej interakcie.  Údaje sú následne automaticky vymazané v súlade so zákonom. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že spomínané informácie budú tiež odovzdané ošetrujúcemu lekárovi, zdravotnej sestre alebo klinike a budú nimi následne spracované. Svojím súhlasom beriete záväzne na vedomie, že doba uchovávania údajov vychádza z právnych predpisov krajiny, v ktorej sa liečba uskutočnila a spoločnosť TeleDoc na to nemá žiaden vplyv.

Vaše údaje budú spracované na základe Vášho vyjadreného súhlasu v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR a plnením zmluvy v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

d)         Rýchla podpora 24/7

Pomocou funkcie “Zavolajte praktickému lekárovi / rýchla podpora 24/7” budete spojený s lekárom / zdravotnou sestrou po tom, ako si zvolíte svoju kliniku TeleDoc. V rámci tejto hlasovej komunikácie môžu byť osobné údaje, ako aj osobné údaje jednotlivých kategórií v zmysle čl. 9 ods. 1 DSGVO ďalej spracovávané. Beriete na vedomie a súhlasíte, že spoločnosť TeleDoc nepreberá žiadnu zodpovednosť za tieto údaje a zároveň TeleDoc vymedzujete z akejkoľvek zodpovednosti za prípadné vymáhanie. Vďaka šifrovanému prenosu údajov a ukladaniu nemá spoločnosť TeleDoc, ani jej zamestnanci, prístup k týmto informáciám za žiadnych okolností.

Všetky informácie v rámci funkcie “Zavolajte praktickému lekárovi / rýchla podpora 24/7” sú spracovávané a spoločnosť TeleDoc ich má povinnosť uchovávať po dobu 7 rokov od poslednej interakcie.  Údaje sú následne automaticky vymazané v súlade so zákonom. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že spomínané informácie budú tiež odovzdané ošetrujúcemu lekárovi, zdravotnej sestre alebo klinike a budú nimi spracované. Svojím súhlasom beriete záväzne na vedomie, že doba uchovávania údajov vychádza z právnych predpisov krajiny, v ktorej sa liečba uskutočnila a spoločnosť TeleDoc na to nemá žiaden vplyv.

Vaše údaje budú spracované na základe Vášho vyjadreného súhlasu v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR a plnením zmluvy v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

e)         Návštevy a dokumenty

Tu si môžete pozrieť históriu svojich volaní a predošlé návštevy. Okrem toho môžete sami spravovať nahrané informácie. V prípade nahrania ďalších informácií beriete na vedomie, že spoločnosť TeleDoc nepreberá žiadnu zodpovednosť za tieto údaje a zároveň spoločnosť TeleDoc vymedzujete z akejkoľvek zodpovednosti za prípadné vymáhanie či žaloby. Vďaka šifrovanému prenosu údajov a ukladaniu nemá spoločnosť TeleDoc prístup k týmto informáciám za žiadnych okolností.

Všetky nahrané informácie sú spracovávané a musia byť uchované po dobu 7 rokov od poslednej interakcie.  Údaje sú následne automaticky vymazané v súlade so zákonom. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že spomínané informácie budú tiež posunuté ošetrujúcemu lekárovi, zdravotnej sestre alebo klinike a budú nimi spracované. Svojím súhlasom beriete záväzne na vedomie, že doba uchovávania údajov vychádza z právnych predpisov krajiny, v ktorej sa liečba uskutočnila a spoločnosť TeleDoc na to nemá žiaden vplyv.

Vaše údaje budú spracované na základe Vášho vyjadreného súhlasu v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR a plnením zmluvy v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

3) Kontakt na TeleDoc

Dotazy, návrhy a požiadavky môžete spoločnosti TeleDoc zasielať e-mailom. Týmto beriete na vedomie, že TeleDoc spracuje prenesené informácie na účely spracovania alebo zodpovedania Vašej žiadosti.

Spracovanie prebieha na základe Vášho súhlasu v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR a našich legitímnych záujmov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR.  Všetky prenášané informácie budú spoločnosťou TeleDoc vymazané v súlade so zákonom po uplynutí príslušných zákonných lehôt uchovávania údajov.

4) Šifrovanie

Všetky informácie uložené v zdravotných záznamoch sú rozsiahlo šifrované (AES-256) ako na servery, tak aj v databáze a sú chránené pred vstupom a prehliadaním neoprávnených osôb.

5) Ochrana pred vymáhaním 

TeleDoc môže spracovať Vaše osobné údaje pokiaľ je to nevyhnutné k splneniu zákonnej povinnosti v súlade s článkom 6 (1) (c) GDPR alebo v súlade s článkom 9 (2) (f) GDPR pre uplatnenie, používanie alebo v prípade nutnosti obrany legálneho vymáhania alebo súdneho konania na súde.

6) Práva dotknutých osôb 

Podľa Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov máte všeobecné práva, ako napríklad:

• Právo na informácie (Článok 15 GDPR)

• Právo na nápravu (Článok 16 GDPR)

• Právo na vymazanie (Článok 17 GDPR)

• Právo na obmedzenie spracovania (Článok 18 GDPR)

• Právo na prenosnosť údajov (Článok 20 GDPR)

• Právo na odvolanie (Článok 21 GDPR)

• Právo na odvolanie súhlasu (Článok 7 ods. 3 GDPR)

• Právo odvolať sa (Článok 77 GDPR)

Na uplatnenie svojich práv, nás kontaktujte:

• e-mailom na: datenschutz@teledoc.global *

*Prosím, priložte oficiálnu kópiu svojho dokladu totožnosti.

Bez prvotnej úspešnej identifikácie totožnosti, nemôžeme spracovať žiadosti dotknutých osôb. Preto Vás žiadame o splnenie tohto procesu identifikácie. 

Ak dospejete k záveru, že spracúvanie Vašich údajov porušuje predpisy o ochrane údajov alebo boli akýmkoľvek iným spôsobom porušené Vaše práva na ochranu údajov, môžete sa obrátiť na dozorný orgán. V Rakúsku je to úrad na ochranu údajov, Wickenburggasse 8, 1080 Viedeň. Mimo Rakúska je to orgán na ochranu údajov príslušnej krajiny.

7) Prenos dát

a) Prenos dát tretím stranám

Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám na iné účely, ako sú tie uvedené nižšie. Vaše osobné údaje odovzdáme tretím stranám iba v prípade ak:

·      Ste udelili svoj výslovný súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR,

·      Zverejnenie podľa čl. 6 (1) (f) GDPR je nevyhnutné na ochranu prevádzkových záujmov a na uplatnenie, výkon alebo obranu právnych žalôb a neexistuje žiaden dôvod predpokladať, že máte nezvratný oprávnený záujem nezverejniť svoje údaje,

·      V prípade, že existuje zákonná povinnosť zverejnenia podľa článku 6 odseku 1 písmeno c) GDPR, a

·      Je to právne prípustné a žiadúce pre spracovanie zmluvných vzťahov s Vami v súlade s článkom 6 (1) (b) GDPR.

Prevádzkovateľ môže zdieľať Vaše osobné údaje s dodávateľmi, ktorí vykonávajú služby v našom mene v súlade s našimi pokynmi. Prevádzkovateľ môže tiež zdieľať Vaše osobné údaje s našimi pobočkami a partnermi.

Okrem toho môže prevádzkovateľ zverejniť Vaše osobné údaje, ak to od nás vyžaduje zákon, smernica alebo regulačný orgán, alebo v prípade, že zverejnenie je nevyhnutné alebo vhodné na zabránenie fyzickej ujmy alebo finančnej straty.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo preniesť osobné údaje, ktoré o Vás uchovávame, ak celú našu spoločnosť alebo aktíva alebo ich časť predáme alebo prevedieme (vrátane prípadu reorganizácie, zrušenia alebo likvidácie).

b) Prenos dát

Prevádzkovateľ môže tiež preniesť Vaše osobné údaje do krajín mimo krajiny, kde boli informácie pôvodne zhromaždené. Tieto krajiny nemusia mať rovnaké zákony o ochrane údajov ako krajina, v ktorej ste osobné údaje pôvodne poskytli. Ak prenesieme Vaše údaje do iných krajín, budeme tieto informácie chrániť tak, ako je to v týchto zásadách ochrany osobných údajov a dané prenosy sa budú riadiť platnými zákonmi. Krajiny, do ktorých prenášame, sa nachádzajú 

• v rámci Európskej Únie alebo

• mimo Európskej Únie

Pokiaľ prenášame osobné údaje z Európskej Únie do krajín alebo medzinárodných organizácií mimo Európskej Únie, k prenosu dochádza na základe adekvátneho rozhodnutia Európskej komisie.

V opačnom prípade sa prenos uskutoční na základe iných legitímnych dôvodov, ako je existencia právne záväzného a vynútiteľného dokumentu medzi úradmi alebo verejnými orgánmi, alebo akými sú záväzné interné pravidlá spoločnosti, štandardné doložky o ochrane údajov a schválené alebo certifikované kódexy riadenia. Vo výnimočných prípadoch možno údaje prenášať aj na základe čl. 49 GDPR:

• Článok 49(1)(a) GDPR

dotknutá osoba výslovne súhlasila s navrhovaným prenosom údajov po tom, čo bola informovaná o možných rizikách takéhoto prenosu údajov, ktorý jej hrozí bez existencie rozhodnutia o primeranosti a bez vhodných záruk,

• Článok 49(1)(b) GDPR

prenos je nevyhnutný na plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a zodpovednou osobou alebo osobou zodpovednou za vykonanie predzmluvných opatrení na žiadosť dotknutej osoby

• Článok 49(1)(c) GDPR

prenos je nevyhnutný na uzavretie alebo dodržanie zmluvy, ktorú v záujme dotknutej osoby uzavrela zodpovedná osoba s inou fyzickou alebo právnickou osobou.

8) Sledovanie v aplikácii

APP-ka používa funkciu sledovania v rámci aplikácie na zhromažďovanie údajov na analýzu produktov a na marketingové účely. Tento súhrn údajov je založený na dodatočnom súhlase používateľa. 

Nasledujúce produkty sa používajú ako služba:

a) amplitúda

Amplitúda, analytická služba poskytovaná spoločnosťou Amplitude Inc. (631 Howard St 5. Poschodie, San Francisco, CA 94105, USA), sa používa na analýzu správania jednotlivých používateľov. Za týmto účelom aplikácia TeleDoc prenáša anonymné informácie o Vašom používaní na server Amplitude.

Tento prenos dát neumožňuje vyvodiť akékoľvek závery o konkrétnom používateľovi. 

Právnym základom je Váš súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Svoj súhlas so sledovaním môžete kedykoľvek odvolať v nastaveniach aplikácie.

b) Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy poskytovanú spoločnosťou Google Inc. (ďalej len: Google). Google Analytics používa takzvané “cookies”, t.j. textové súbory, ktoré sú uložené vo Vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu Vášho používania webovej stránky. Informácie generované súborom cookie o Vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a tam sa následne ukladajú.

 Z dôvodu aktivácie anonymity IP na tejto webovej stránke však bude Vaša IP adresa vopred skrátená spoločnosťou Google v rámci členských štátov Európskej Únie alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Úplná IP adresa bude odoslaná na server Google v USA len vo výnimočných prípadoch a tam následne skrátená. V mene operátora tejto webovej stránky, spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie Vášho používania webovej stránky, na zostavenie správ o aktivite webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej stránky a používaním internetu operátorovi webovej stránky. IP adresa prenášaná Vaším prehliadačom v rámci Google Analytics nebude zlúčená s inými údajmi Google.

Ukladaniu cookies môžete zabrániť vhodným nastavením softvéru Vášho prehliadača; chceli by sme Vás však upozorniť, že v tomto prípade, pokiaľ je to potrebné, nemusíte využiť všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Môžete tiež spoločnosti Google zabrániť v zhromažďovaní údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s Vaším používaním webovej stránky (vrátane Vašej IP adresy) a spracovávaní týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii pod nasledujúcim odkazom a k inštalácii: Doplnok prehliadača na deaktiváciu služby Google Analytics. Zhromaždené údaje sú spracované na základe Vášho súhlasu v súlade s článkom 6 (1) (a) GDPR.

Názov: _ga

Účel: Po predvolenom nastavení, analytics.js používa the _ga cookie na uloženie ID používateľa. V podstate, slúži na rozlišovanie medzi návštevníkmi webovej stránky.

Dátum spotreby: po 2 rokoch

Názov: _gid

Účel: Súbor cookie sa tiež používa na rozlišovanie medzi návštevníkmi webovej stránky.

Dátum spotreby: po 24 hodinách

Názov: _gat_gtag_UA_<property-id>

Hodnota: 1

Účel: Používa sa na zníženie hodnôt požiadaviek. Ak je služba Google Analytics poskytovaná prostredníctvom Správcu značiek Google, tento súbor cookie dostane názov _dc_gtm_ <property-id>.

Dátum spotreby: po 1 minúte

Názov: AMP_TOKEN

Hodnota: žiadne informácie

Účel: Súbor cookie má znak (token), ktorý možno použiť na znovu nadobudnutie ID používateľa zo služby ID klienta AMP. Ďalšie možné hodnoty naznačujú odhlásenie, požiadavku alebo chybu.

Dátum spotreby: po 30 sekundách až roku

Názov: __utma

Účel: Tento súbor cookie možno použiť na sledovanie Vášho správania na webovej stránke a meranie výkonu. Súbor cookie sa aktualizuje pri každom odoslaní informácií do služby Google Analytics.

Dátum spotreby: po 2 rokoch

Názov: __utmt

Hodnota: 1

Účel: Podobne ako _gat_gtag_UA_<property-id>, sa súbor cookie používa na zníženie hodnôt žiadostí.

Dátum spotreby: po 10 minútach

Názov: __utmb

Účel: Tento súbor cookie sa používa na určenie nových zhromaždení. Aktualizuje sa pri každom odoslaní nových údajov alebo informácií do služby Google Analytics.

Dátum spotreby: po 30 minútach

Názov: __utmc

Účel: Tento súbor cookie sa používa na nastavenie nových zhromaždení pre vracajúcich sa návštevníkov. Je to súbor cookie zhromažďovania a je uložený iba dovtedy, do kým nezatvoríte prehliadač.

Dátum spotreby: Do zatvorenia prehliadača

Názov: __utmz

Hodnota: m|utmccn=(referral)|utmcmd=referral|utmcct=/

Účel: Tento súbor cookie sa používa na identifikáciu zdroja návštevnosti našej webovej stránky. To znamená, že súbor cookie sa ukladá z miesta, kde ste boli presmerovaný na našu webovú stránku. Môže to byť odlišná stránka alebo reklama.  

Dátum spotreby: po 6 mesiacoch

Názov: __utmv

Hodnota: nešpecifikovaná

Účel: Tento súbor cookie sa používa na ukladanie používateľských údajov definovaných používateľom. Aktualizuje sa vždy, keď sú informácie odoslané do služby Google Analytics.

Dátum spotreby: po 2 rokoch

c) Facebook pixely

Na našej webovej stránke používame Facebook pixel z Facebook-u. Na našu web stránku sme pre tento účel implementovali kód. Facebook pixel je útržok kódu JavaScript, ktorý načítava zbierku funkcií, ktoré môže Facebook použiť na sledovanie Vašich používateľských úkonov, ak sa na našu webovú stránku dostanete prostredníctvom reklám na Facebook-u. Napríklad, keď si zakúpite produkt na našej webovej stránke, spustí sa Facebook pixel a uloží Vaše úkony na našej webovej stránke do jedného alebo viacerých súborov cookie. Tieto súbory cookie umožňujú Facebook-u porovnávať Vaše používateľské údaje (zákaznícke údaje ako IP adresa, ID používateľa) s údajmi na Vašom Facebook-ovom účte. Potom Facebook tieto údaje opäť vymaže. Zhromaždené údaje sú anonymné a my k nim nemáme prístup a môžu byť použité iba v kontexte zadávania reklám. Ak ste používateľom Facebook-u a ste prihlásený, Vaša návšteva našej webovej stránky sa automaticky priradí k Vášmu používateľskému účtu na Facebooku. 

Naše služby a produkty chceme ukázať iba tým ľuďom, ktorí majú skutočný záujem. Pomocou Facebook pixelov môžu byť naše reklamné opatrenia lepšie prispôsobené Vaším predstavám a záujmom. Týmto spôsobom používatelia Facebook-u (ak majú povolenú personalizovanú reklamu) uvidia vhodnú reklamu. Okrem toho Facebook používa zozbierané údaje na analytické účely a vlastné reklamy. 

Zhromaždené údaje sa spracúvajú na základe Vášho súhlasu v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Názov: _fbp

Účel: Tento súbor cookie používa Facebook na zobrazenie reklamných produktov.

Dátum spotreby: po 3 mesiacoch

Názov: fr

Účel: Tento súbor cookie sa používa na zabezpečenie správneho fungovania pixelu Facebook-u.

Dátum spotreby: po 3 mesiacoch

Názov: comment_author_xxxxxx

Hodnota: Meno autora

Účel: Tento súbor cookie ukladá text a meno používateľa, ktorý napríklad zanechá komentár.

Dátum spotreby: po 12 mesiacoch

Názov: comment_author_url_xxxxx

Účel: Tento súbor cookie ukladá adresu URL webovej stránky, ktorú používateľ zadá do textového poľa na našej webovej stránke.

Dátum spotreby: po 12 mesiacoch

Názov: comment_author_email_xxxxx

Hodnota: E-mailová adresa autora

Účel: Tento súbor cookie ukladá e-mailovú adresu používateľa, ak ju uviedol na webovej stránke.

Dátum spotreby: po 12 mesiacoch

Ak ste prihlásený na Facebook-u, môžete si sami zmeniť nastavenia reklám na https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Ak nie ste používateľom Facebook-u, vo všeobecnosti môžete spravovať svoju užívateľskú online inzerciu na http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/. Tam máte možnosť deaktivovať alebo naopak, aktivovať poskytovateľov. Ak sa chcete dozvedieť viac o zásadách ochrany osobných údajov Facebook-u, odporúčame Vám vlastné zásady ochrany osobných údajov spoločnosti na https://www.facebook.com/policy.php.

9) SSL šifrovanie

Aby sme ochránili bezpečnosť Vašich údajov počas prenosu, používame najmodernejšie metódy šifrovania (napr. SSL) cez HTTPS. Šifrované pripojenie spoznáte podľa reťazca znakov „https://“ a symbolu zámku v riadku prehliadača.

10) Zmeny alebo doplnky

TeleDoc si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia vykonať zmeny alebo doplnenia informačného obsahu. Ak časti alebo jednotlivé formulácie tohto textu nezodpovedajú, už alebo nie úplne zodpovedajú platnému právnemu stavu, ostatné časti dokumentu zostávajú svojím obsahom a platnosťou nedotknuté.

Stav 04/2022