1) Informacion ligjor sipas Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave 

a) Informacion sipas Art. 13 GDPR 

Me anë të kësaj deklarate për mbrojtjen e të dhënave, TELEDOC do të donte të informonte mjekun/klinikën regjistuese rreth llojit, fushëveprimit dhe qëllimit të të dhënave personale të përpunuara. 

Termat e përdorur në këtë deklaratë bazohen në përkufizimet e Art. 4 të Rregullores së Përgjithshme të BE-së për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR). 

b) Personi përgjegjës në procesin e regjistrimit 

Teledoc Holding GmbH (“TELEDOC”) Absberggasse 31/10
1010 Vjenë 

2) Përpunimi i të dhënave nga MYTeleDoc APP

Ju e pranoni dhe jeni dakord se nëse ofrohen shërbime telemjekësore, Teledoc do të ofrojë vetëm infrastrukturën teknike dhe nuk do të ofrojë asnjë shërbim mjekësor. Marrëdhënia e trajtimit zhvillohet ekskluzivisht midis mjekut/ klinikës së trajtimit dhe pacientit. 

Teledoc vepron ekskluzivisht si një procesor brenda kuptimit të Art. 28 GDPR. 

Përgjegjësia për të dhënat personale të përpunuara, pra, i takon vetëm mjekut/klinikës që ofron trajtim dhe pacientit. 

Përveç të dhënave të dukshme personale, të dhënat e përdorimit (adresa IP, informacionet e hyrjes, informacionet mbi sistemin operativ, datat dhe informacionet kohore, gjuha, informacioni mbi pajisjen e përdorur, informacioni i lidhjes) përpunohen në sfond. 

3) Regjistrimi si mjek/klinikë trajtimi 

Të dhënat e mëposhtme duhet të jepen në rrjedhën e regjistrimit. 

• Adresa e postës elektronike 

• Gjuha e preferuar (gjuha e sistemit)


Një kod verifikimi do të dërgohet në adresën e caktuar të postës elektronike gjatë procesit të regjistrimit. 

Ky kod duhet të vendoset në mënyrë që të vazhdojë regjistrimi. 
Informacioni i mëposhtëm duhet të jepet në procesin e mëtejshëm të regjistrimit. 

• Rajoni 

• Gjuha e folur 

• Kategorizimi (praktikues i përgjithshëm, specialist ndërkombëtar) 

• Emri i parë dhe mbiemri 

• Numri i identifikimit mjekësor (numri i identifikimit) 

• Ekspertizë 

• Kodi i stampës 

• Të dhënat e adresës postare (rrugë, kod postar, qytet, vend) 

• Biografia 

Provat duhet të hyjnë në seksionin tjetër të regjistrimit për të verifikuar informacionin: 

• Liçensë

• Dëshmi e anëtarësisë në Shoqatën Mjekësore 

• Pasaportë (ID) 

• Çertifikata e sigurimit 

• Dëshmitë 

Pas dorëzimit të gjithë këtij informacioni, procesi i regjistrimit do të përfundojë (pas verifikimit të suksesshëm) dhe ata do të marrin akses në portalin e mjekëve të APP. 

Nuk mund të aktivizojmë aksesin pa informacionin e mësipërm. Baza ligjore: 

• Pëlqimi sipas Art. 6 para. 1 ndezi një GDPR

• Teledoc gjithashtu mund të përpunoj informacionin e dhënë gjatë regjistrimit nëse kjo është e nevojshme 

për përmbushjen e një detyrimi ligjor në zbatim të Art. 6 para. 1 lit. c GDPR ose në ndjekje të Art. 9 para. 2 lit. f GDPR për pohimin, ushtrimin ose mbrojtjen e pretendimeve ligjore ose në rast veprimesh përpara gjykatave. 

Kufizimi i kujtesës: 

• Deri në çaktivizim të regjistrimit dhe përtej 30 viteve si dëshmi 

4) Informacione shtesë sipas Art. 12/13 GDPR 

Informacion i zgjeruar sipas Art. 12/13 GDPR mund të gjendet në politikën e privatësisë për App Teledoc . Ju mund të prisni informacionin e mëposhtëm: 

• Të drejtat e subjektit të të dhënave 

• Mbledhja e të dhënave të tjera 

• Transferimi i të dhënave 

• Detajet e ndjekjes së in-app 

• Informacion mbi përdorimin e biskotave 

Privacy Policy Teledoc APP -> https://myteledoc.app/sq/politika-e-kukive/

5) Kriptimi SSL 

Të gjitha informacionet e ruajtura në dosjen shëndetësore janë gjerësisht të koduara (AES-256) si në nivelin e serverit ashtu edhe të  bazës së të dhënave dhe janë të mbrojtura nga aksesi dhe shikimi nga persona të paautorizuar.

Për të mbrojtur sigurinë e të dhënave tuaja gjatë transmetimit, ne përdorim procedurat e fundit të enkriptimit (p.sh. SSL) nëpërmjet HTTPS. Ju mund të njihni një lidhje të enkriptuar nga stringa e karakterit “https://” dhe simboli i kyçjes në barin tuaj të shfletuesit. 

6) Ndryshime ose shtesa 

Teledoc rezerve të drejtën për të bërë ndryshime ose shtesa në përmbajtjen e informacionit në çdo kohë dhe pa njoftim. Nëse seksionet ose kushtet individuale të këtij pohimi nuk janë të ligjshme ose të sakta, përmbajtja ose vlefshmëria e pjesëve të tjera mbeten të pa ndikuara nga ky fakt. 

Gjendja 09/2022