Politika e privatësisë Teledoc APP

Politika e privatësisë Teledoc APP

Përmbajtja

1) Informacion ligjor në përputhje me Rregulloren e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave

2) Përpunimi i të dhënave nga myTeleDoc APP (më tej referuar si APP)

3) Kontaktoni me Teledoc

4) Kriptimi

5) Mbrojtja kundër kërkesave

6) Të drejtat e palëve të interesuara

7) Transferimi i të dhënave/Transmetimi i të dhënave

8) Ndjekja brenda aplikacionit

9) Kriptimi SSL

10) Ndryshime ose Shtesa

1) Informacion ligjor në përputhje me Rregulloren e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave

a) Informacion sipas nenit. 13 GDPR

Me anë të kësaj deklarate për mbrojtjen e të dhënave, TELADOC dëshiron të informojë përdoruesit e TelaDoc APP (përdoruesit) për llojin, qëllimin dhe objektivin e perpunimit te te dhenave.

Termat e përdorur në këtë deklaratë bazohen në përkufizimet në nenin. 4 i Rregullores së Përgjithshme të BE-së për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR).

b) Përgjegjës sipas nenit. 24 DSGVO

Teledoc Holding GmbH (në tekstin e mëtejmë “TELEDOC”, “ne” ose “personi përgjegjës”)

Absberggasse 31/10

1010 Vjenë

c) Oficeri i mbrojtjes së të dhënave në përputhje me neni. 37 ff GDPR

TELEDOC është një kompani private. Për të mbrojtur të dhënat tuaja, ne kemi emëruar zyrtarin e mëposhtëm për mbrojtjen e të dhënave:

Zoti Ronald Kopeky

Mbrojtja e të dhënave KOMDAT GmbH

Linzerstrasse 74

4614 Marchtrenk

Telefoni: +43 / 7243 / 54300

www.komdat.at

datenschutz@komdat.at

2) Përpunimi i të dhënave nga myTeleDoc APP (më tej referuar si APP)

APP përpunon të dhëna personale gjitheperfshirese. Ky seksion shpjegon qëllimet, afatet dhe bazat ligjore.

Ju e pranoni dhe bini dakort  që nëse ofrohen shërbime telemjekësore, Teledoc ofron vetëm infrastrukturën teknike dhe nuk ofron asnjë shërbim mjekësor. Marrëdhënia e trajtimit zhvillohet ekskluzivisht midis jush dhe mjekut mjekues ose klinikës kuruese.

Përgjegjësia për të dhënat personale të përpunuara bie vetëm mbi ju dhe mjekun ose klinikën kuruese.

Përveç të dhënave personale të dukshme, të dhënat e përdorimit (adresa IP, informacioni i hyrjes, informacioni rreth sistemit operativ, informacioni i datës dhe orës, gjuha, informacioni rreth pajisjes së përdorur, informacioni i lidhjes) përpunohen në sfond. Duke instaluar APP-në, ju pranoni se nuk është e mundur të përdoret APP pa këto të dhëna përdorimi.

Për më tepër, Teledoc përpunon informacione mbi përdorimin e shërbimeve tona, të tilla si informacione për takimet, kohëzgjatjen e trajtimit, mjekimin ose klinikën dhe kohën e pritjes.

a) Regjistrimi

Gjatë regjistrimit duhet të jepen të dhënat e mëposhtme.

•Emri dhe mbiemri

•Data e lindjes

•Gjinia

•Adresa e postës elektronike

•Fjalëkalimi personal

Një kod verifikimi do të dërgohet në adresën e emailit të dhënë gjatë procesit të regjistrimit. Kjo duhet të futet në APP për konfirmim. Llogaria juaj më pas do të zhbllokohet dhe aktivizohet.

b) Menaxho profilin

Ju keni mundësinë për të menaxhuar profilin tuaj personal në mënyrë të pavarur. Në të mund të futni të dhëna personale shtesë si p.sh

• Adresë

• Qyteti

• Vendi

 Dhe gjithashtu detaje mjekësore si:

• Alergjitë

• Sëmundje paraekzistuese

• Përdoruesit e syzeve

• Duhanpirësit

• Diabeti

• dhe informacione të tjera shtesë

 Depozitim.

Të gjitha informacionet e përpunuara si pjesë e funksionit “Shiko profilin” përpunohen dhe ruhen nga Teledoc gjatë gjithë jetës së llogarisë. Ne tregojmë se informacioni i përshkruar mund t’i transferohet edhe mjekut mjekues ose klinikës kuruese dhe të përpunohet prej tyre. Ju e pranoni me miratimin tuaj në mënyrë të pakthyeshme se periudhat e mbajtjes bazohen në rregulloret ligjore të vendit në të cilin është kryer trajtimi dhe Teledoc nuk ka asnjë ndikim në këtë.

Të dhënat tuaja do të përpunohen bazuar në pëlqimin tuaj të shprehur në përputhje me Nenin 6 (1) (a) GDPR dhe përmbushjen e një kontrate në përputhje me nenin 6 (1) (b) GDPR.

c) Rezervoni një takim

Me funksionin “Rezervoni një takim”, mund të futni shënime personale dhe të bashkëngjitni dokumente. Ne dëshirojmë të theksojmë se të dhënat e mëtejshme personale si dhe të dhënat personale të kategorive të veçanta në kuptim të Art. 9 Para. 1 DSGVO mund të përpunohet këtu. Ju e pranoni dhe bini dakort  që Teledoc nuk merr përsipër asnjë lloj përgjegjësie për këto të dhëna, ju e dëmshpërbleni Teledoc  në rast të ndonjë pretendimi. Për shkak të transmetimit të koduar të të dhënave dhe ruajtjes së koduar, Teledoc nuk ka kurrë qasje në këtë informacion.

I gjithë informacioni i përpunuar si pjesë e funksionit “Rezervo një takim” përpunohet dhe duhet të ruhet nga Teledoc për 7 vjet nga ndërveprimi i fundit. Të dhënat më pas fshihen automatikisht në përputhje me ligjin. Duam të theksojmë se informacioni i përshkruar do t’i transmetohet edhe mjekut ose klinikës që ju trajton dhe do të përpunohet prej tyre. Ju e pranoni në mënyrë të pakthyeshme me miratimin tuaj se periudhat e mbajtjes bazohen në rregulloret ligjore të vendit ku është kryer trajtimi dhe Teledoc nuk ka asnjë ndikim në këtë.

Të dhënat tuaja do të përpunohen bazuar në pëlqimin tuaj të shprehur në përputhje me Nenin 6 (1) (a) GDPR dhe përmbushjen e një kontrate në përputhje me nenin 6 (1) (b) GDPR.

d) Mbështetje e shpejtë 24/7

Me funksionin “Thirrni mjekun e familjes / mbështetje e shpejtë 24/7”, do të lidheni me një mjek pasi të keni zgjedhur klinikën tuaj Teledoc. Në kuadër të këtij komunikimi zanor, të dhëna të mëtejshme personale si dhe të dhëna personale të kategorive të veçanta në kuptim të nenit. 9 Para. 1 DSGVO mund të përpunohet. Ju e pranoni dhe bini dakort që Teledoc nuk merr asnjë përgjegjësi për këtë informacion, si dhe ju e dëmshpërbleni  Teledoc në rast të ndonjë pretendimi. Për shkak të transmetimit të koduar të të dhënave dhe ruajtjes së koduar, Teledoc si kompani dhe punonjësit e tij nuk kanë kurrë qasje në këto informacione.

I gjithë informacioni i përpunuar si pjesë e funksionit “Thirrni mjekun e familjes / mbështetje e shpejtë 24/7” përpunohet dhe duhet të ruhet nga Teledoc për 7 vjet nga ndërveprimi i fundit. Të dhënat më pas fshihen automatikisht në përputhje me ligjin. Duam të theksojmë se informacioni i përshkruar do t’i transmetohet edhe mjekut ose klinikës që ju trajton dhe do të përpunohet prej tyre. Ju e pranoni me miratimin tuaj të parevokueshëm se periudhat e mbajtjes bazohen në rregulloret ligjore të vendit në të cilin është kryer trajtimi dhe Teledoc nuk ka asnjë ndikim në këtë.

Përpunimi i këtyre të dhënave bëhet bazuar në pëlqimin tuaj të shprehur në përputhje me nenin 6 (1) (a) GDPR dhe përmbushjen e një kontrate në përputhje me nenin 6 (1) (b) GDPR.

e) Vizitat dhe dokumentet

Këtu mund të shikoni thirrjet e bëra dhe vizitat historike. Përveç kësaj, ju mund të menaxhoni vetë informacionin e ngarkuar.

Nëse ngarkohen informacione të mëtejshme, ju pranoni dhe dhe bini dakort  që Teledoc nuk mban asnjë përgjegjësi për këtë informacion dhe ju e dëmshpërbleni  Teledoc  në rast të ndonjë pretendimi. Për shkak të transmetimit të koduar të të dhënave dhe ruajtjes së koduar, Teledoc nuk ka kurrë qasje në këtë informacion.

I gjithë informacioni që ngarkohet do të përpunohet dhe duhet të ruhet nga Teledoc për 7 vjet nga ndërveprimi i fundit. Të dhënat më pas fshihen automatikisht në përputhje me ligjin. Duam të theksojmë se informacioni i përshkruar do t’i transmetohet edhe mjekut ose klinikës që ju trajton dhe do të përpunohet prej tyre. Ju e pranoni me miratim dhe në mënyrë të pakthyeshme se periudhat e mbajtjes bazohen në rregulloret ligjore të vendit në të cilin është kryer trajtimi dhe Teledoc nuk ka asnjë ndikim në këtë.

Përpunimi i këtyre të dhënave bëhet bazuar në pëlqimin tuaj të shprehur në përputhje me nenin 6 (1) (a) GDPR dhe përmbushjen e një kontrate në përputhje me nenin 6 (1) (b) GDPR.

3) Kontaktoni me Teledoc

Ju mund të dërgoni pyetje, sugjerime dhe kërkesa në Teledoc me e-mail.

Ju pranoni që Teledoc do të përpunojë informacionin e transmetuar me qëllim të përpunimit ose përgjigjes së kërkesës suaj.

Përpunimi kryhet në bazë të pëlqimit tuaj në përputhje me Nenin 6 Paragrafi 1 Shkronja e GDPR dhe interesat tona legjitime në përputhje me Nenin 6 Paragrafi 1 Shkronja f GDPR. Të gjitha informacionet e transmetuara do të fshihen nga Teledoc në përputhje me ligjin pasi të kenë skaduar periudhat e ruajtjes ligjore në fuqi.

4) Kriptimi

I gjithë informacioni i ruajtur në kartelën shëndetësore është i enkriptuar gjerësisht (AES-256) si në nivelin e serverit ashtu edhe në bazën e të dhënave dhe është i mbrojtur nga aksesi dhe inspektimi nga persona të paautorizuar.

5) Mbrojtja kundër kërkesave

Teledoc gjithashtu mund të përpunojë të dhënat tuaja personale nëse kjo është e nevojshme për të përmbushur një detyrim ligjor në përputhje me nenin 6 (1) (c) GDPR ose në përputhje me nenin 9 (2) (f) GDPR për pohimin, ushtrimin ose mbrojtjen e ligjeve qe kërkohet kërkesa ose në rastin e veprimit juridik në gjykatë.

6) Të drejtat e subjekteve të të dhënave

Ju keni të drejta gjithëpërfshirëse sipas Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave, të tilla si:

• E drejta për informacion (neni 15 GDPR)

• E drejta për korrigjim (neni 16 GDPR)

• E drejta për fshirje (Neni 17 GDPR)

• E drejta e kufizimit të përpunimit (Neni 18 GDPR)

• E drejta për transportueshmëri të të dhënave (Neni 20 GDPR)

• E drejta për kundërshtim (Neni 21 GDPR)

• E drejta për të tërhequr pëlqimin (Neni 7 Parag. 3 GDPR)

• E drejta e apelit (Neni 77 GDPR)

Për të ushtruar të drejtat tuaja, ju lutemi kontaktoni

• me email në: datenschutz@teledoc.global *

*Ju lutemi bashkëngjitni një kopje zyrtare të ID-së tuaj.

Ne nuk mund të përpunojmë kërkesat për subjektet e të dhënave pa identifikim paraprak të suksesshëm. Prandaj, ju kërkojmë të mbështesni procesin e identifikimit në përputhje me rrethanat.

Nëse arrini në përfundimin se përpunimi i të dhënave tuaja shkel rregullat e mbrojtjes së të dhënave ose të drejtat tuaja për mbrojtjen e të dhënave janë shkelur në ndonjë mënyrë, mund të ankoheni tek autoriteti mbikëqyrës. Në Austri, ky është autoriteti për mbrojtjen e të dhënave, Wickenburggasse 8, 1080 Vjenë. Jashtë Austrisë, është autoriteti përkatës për mbrojtjen e të dhënave.

7) Transferimi i të dhënave/Transmetimi i të dhënave

a) Transferimi i të dhënave te palët e treta

Të dhënat tuaja personale nuk do t’u transmetohen palëve të treta për qëllime të ndryshme nga ato të renditura më poshtë.

Ne ua kalojmë të dhënat tuaja personale palëve të treta vetëm nëse:

• Ju keni dhënë pëlqimin tuaj të shprehur në përputhje me Nenin 6 Paragrafi 1 Letra ne GDPR,

• Zbulimi në përputhje me nenin. 6 (1) (f) GDPR është i nevojshëm për të mbrojtur interesat operacionale dhe për të pohuar, ushtruar ose mbrojtur pretendimet ligjore dhe nuk ka asnjë arsye për të supozuar se ju keni një interes legjitim mbizotërues në moszbulimin e të dhënave tuaja,

• Në rast se ekziston një detyrim ligjor për zbulim sipas Nenit 6 Paragrafi 1 Shkronja c GDPR, dhe

• Kjo është ligjërisht e lejueshme dhe e nevojshme për përpunimin e marrëdhënieve kontraktuale me ju në përputhje me nenin 6 (1) (b) GDPR.

Kontrolluesi mund të ndajë të dhënat tuaja personale me furnitorët që kryejnë shërbime në emrin tonë në përputhje me udhëzimet tona.

Kontrolluesi gjithashtu mund të ndajë informacionin tuaj personal me kompanitë dhe partnerët tanë të lidhur.

Përveç kësaj, kontrolluesi mund të zbulojë informacionin tuaj personal nëse na kërkohet ta bëjmë këtë nga ligji, rregullorja ose autoriteti rregullator, ose nëse besojmë se zbulimi është i nevojshëm ose i përshtatshëm për të parandaluar dëmtimin fizik ose humbjen financiare.

Kontrollori rezervon të drejtën të përcjellë informacionin personal që mbajmë për ju nëse shesim ose transferojmë të gjithë ose një pjesë të biznesit ose aseteve tona (duke përfshirë rastin e një riorganizimi, shpërbërjeje ose likuidimi).

b) transferimet e të dhënave

Kontrolluesi mund të transferojë gjithashtu të dhënat tuaja personale  jashtë vendit ku informacioni është mbledhur fillimisht. Këto vende mund të mos kenë të njëjtat ligje për mbrojtjen e të dhënave si vendi ku keni dhënë fillimisht informacionin personal. Nëse transferojmë informacionin tuaj në vende të tjera, ne do ta mbrojmë atë informacion siç përshkruhet në këtë Politikë të Privatësisë dhe transferime të tilla do të rregullohen nga ligji në fuqi.

Vendet në të cilat ne transferojmë të dhënat personale janë të vendosura

• brenda Bashkimit Evropian ose

• jashtë Bashkimit Evropian

Nëse transferojmë të dhëna personale nga Bashkimi Evropian në vende ose organizata ndërkombëtare jashtë Bashkimit Evropian, transferimi bëhet në bazë të një vendimi adekuat të Komisionit Evropian.

Në mungesë të një të tillë, transferimi bëhet bazuar në arsye të tjera legjitime si ekzistenca e një dokumenti ligjërisht të detyrueshëm dhe të detyrueshëm midis autoriteteve ose organeve publike, rregullat e brendshme detyruese të kompanisë, klauzola standarde për mbrojtjen e të dhënave dhe kode sjelljeje të miratuara ose të certifikuara.

Në raste të jashtëzakonshme, të dhënat mund të transferohen gjithashtu në bazë të Artit. 49 GDPR:

• Neni 49(1)(a) GDPR

subjekti i të dhënave ka pranuar shprehimisht transferimin e propozuar të të dhënave pasi është informuar për rreziqet e mundshme për ta nga këto transferime të të dhënave pa ekzistimin e një vendimi për përshtatshmërinë dhe pa garancitë e duhura,

• Neni 49(1)(b) GDPR

transmetimi është i nevojshëm për zbatimin e një kontrate ndërmjet subjektit të të dhënave dhe personit përgjegjës  për zbatimin e masave parakontraktore me kërkesë të subjektit të të dhënave,

• Neni 49(1)(c) GDPR

transmetimi është i nevojshëm për lidhjen ose përmbushjen e një kontrate të lidhur në interes të personit të interesuar nga personi përgjegjës me një person tjetër fizik ose juridik.

8) Ndjekja brenda aplikacionit

APP përdor gjurmimin brenda aplikacionit për të mbledhur të dhëna për analizën e produktit dhe qëllime marketingu. Ky grumbullim i të dhënave bazohet në një pëlqim shtesë nga përdoruesi.

Produktet e mëposhtme përdoren si shërbim:

a) amplituda

Amplitude eshte një shërbim analize i ofruar nga Amplitude Inc. (631 Howard St, kati i 5-të, San Francisko, CA 94105, SHBA), përdoret për të analizuar sjelljen e përdoruesit. Për këtë qëllim, aplikacioni Teledoc transmeton informacion anonim në lidhje me përdorimin tuaj në një server Amplitude. Nuk ka asnjë transmetim të të dhënave që mundëson nxjerrjen e përfundimeve për një përdorues individual.

Baza ligjore për transmetimin është pëlqimi juaj në përputhje me Nenin 6 (1) (a) GDPR. Mund ta revokoni pëlqimin tuaj për gjurmimin në çdo kohë te cilësimet e aplikacionit.

b) Google Analytics

Kjo faqe interneti përdor Google Analytics, një shërbim analize ueb i ofruar nga Google Inc. (në tekstin e mëtejmë: Google). Google Analytics përdor të ashtuquajturat “cookies”, d.m.th. skedarë teksti që ruhen në kompjuterin tuaj dhe që mundësojnë një analizë të përdorimit tuaj të faqes në internet. Informacioni i gjeneruar nga cookie në lidhje me përdorimin tuaj të kësaj faqe interneti zakonisht transmetohet në një server të Google në SHBA dhe ruhet atje. Megjithatë, për shkak të aktivizimit të anonimizimit të IP-së në këtë faqe interneti, adresa juaj IP do të shkurtohet paraprakisht nga Google brenda shteteve anëtare të Bashkimit Evropian ose në shtetet e tjera kontraktuese të Marrëveshjes për Zonën Ekonomike Evropiane. Vetëm në raste të jashtëzakonshme adresa e plotë IP do të dërgohet në një server të Google në SHBA dhe do të shkurtohet atje. Në emër të operatorit të kësaj faqeje interneti, Google do ta përdorë këtë informacion për të vlerësuar përdorimin tuaj të faqes së internetit, për të përpiluar raporte mbi aktivitetin e faqes në internet dhe për të ofruar shërbime të tjera në lidhje me aktivitetin e faqes në internet dhe përdorimin e internetit për operatorin e sajtit. Adresa IP e transmetuar nga shfletuesi juaj si pjesë e Google Analytics nuk do të bashkohet me të dhëna të tjera të Google.

Ju mund të parandaloni ruajtjen e cookies duke vendosur programin e shfletuesit tuaj në përputhje me rrethanat; megjithatë dëshirojmë t’ju theksojmë se në këtë rast, nëse është e mundur, mund të mos përdorni plotësisht të gjitha funksionet e kësaj faqe interneti. Ju gjithashtu mund të parandaloni Google nga mbledhja e të dhënave të krijuara nga skedari “cookie” dhe që lidhen me përdorimin tuaj të faqes së internetit (përfshirë adresën tuaj IP) dhe nga përpunimi i këtyre të dhënave nga Google duke shkarkuar shtesën e shfletuesit të disponueshëm nën lidhjen e mëposhtme dhe instaloni: Shfletuesi shtesë për të çaktivizuar Google Analytics.

Të dhënat e mbledhura përpunohen bazuar në pëlqimin tuaj në përputhje me Nenin 6 (1) (a) GDPR.

Emri: _ga

Qëllimi: Si parazgjedhje, analytics.js përdor skedarin _ga për të ruajtur ID-në e përdoruesit. Në thelb, ai shërben për të bërë dallimin midis vizitorëve të faqes në internet.

Data e skadencës: pas 2 vjetësh

Emri: _gid

Qëllimi: ky skedar përdoret gjithashtu për të dalluar vizitorët e faqes në internet

Data e skadencës: pas 24 orësh

Emri: _gat_gtag_UA_<property-id>

vlera: 1

Qëllimi:ky skedar  Përdoret për të ulur shkallën e kërkesës. Nëse Google Analytics ofrohet nëpërmjet Google Tag Manager, këti skedari i jepet emri _dc_gtm_ <property-id>.

Data e skadencës: pas 1 minutë

Emri: AMP_TOKEN

Vlera: nuk ka informacion

Qëllimi: ky skedar ka një shenjë që mund të përdoret për të tërhequr një ID të përdoruesit nga shërbimi AMP Client ID. Vlerat e tjera të mundshme tregojnë një tërheqje, një kërkesë ose një gabim.

Data e skadencës: pas 30 sekondash deri në një vit

Emri: __utma

Qëllimi: ky skedar mund të përdoret për të gjurmuar sjelljen tuaj në uebsajt dhe për të matur performancën. skedari përditësohet sa herë që informacioni dërgohet në Google Analytics.

Data e skadencës: pas 2 vjetësh

Emri: __utmt

vlera: 1

Qëllimi: Ashtu si _gat_gtag_UA_<property-id>,ky skedar  përdoret për të ulur shkallën e kërkesës.

Data e skadencës: pas 10 minutash

Emri: __utmb

Qëllimi: Ky skedar përdoret për të përcaktuar sesionet e reja. Përditësohet sa herë që dërgohen të dhëna ose informacione të reja në Google Analytics.

Data e skadencës: pas 30 minutash

Emri: __utmc

Qëllimi: ky skedar  përdoret për të vendosur seanca të reja për vizitorët që kthehen. Ky është një skedar sesioni dhe ruhet vetëm derisa të mbyllni shfletuesin.

Data e skadencës: Pas mbylljes së shfletuesit

Emri: __utmz

Vlera: m|utmccn=(referim)|utmcmd=referim|utmcct=/

Qëllimi: ky skedar përdoret për të identifikuar burimin e trafikut në faqen tonë të internetit. Kjo do të thotë që skedaret ruhen nga vendi ku jeni drejtuar në faqen tonë të internetit. Kjo mund të jetë një faqe tjetër ose një reklamë.

Data e skadencës: pas 6 muajsh

Emri: __utmv

Vlera: nuk specifikohet

Qëllimi: ky skedar përdoret për të ruajtur të dhënat e përdoruesit të përcaktuara nga përdoruesi. Përditësohet gjithmonë kur informacioni dërgohet në Google Analytics.

Data e skadencës: pas 2 vjetësh

c) Pikselët e Facebook

Ne përdorim pikselin e Facebook nga Facebook në faqen tonë të internetit. Ne kemi zbatuar një kod për këtë në faqen tonë të internetit. Pixeli i Facebook është një pjesë e kodit JavaScript që ngarkon nje ser  funksionesh që Facebook mund t’i përdorë për të gjurmuar veprimet tuaja të përdoruesit nëse keni ardhur në faqen tonë të internetit përmes reklamave në Facebook. Për shembull, kur blini një produkt në faqen tonë të internetit, piksel i Facebook aktivizohet dhe ruan veprimet tuaja në faqen tonë të internetit në një ose më shumë skedart. Këto skedare mundësojnë që Facebook-u të krahasojë të dhënat tuaja të përdoruesit (të dhënat e klientit si adresa IP, ID-ja e përdoruesit) me të dhënat në llogarinë tuaj në Facebook. Më pas Facebook i fshin sërish këto të dhëna. Të dhënat e mbledhura janë anonime dhe nuk mund të shikohen nga ne dhe mund të përdoren vetëm në kontekstin e vendosjes së reklamave. Nëse jeni vetë përdorues i Facebook-ut dhe jeni identifikuar, vizita juaj në faqen tonë të internetit do t’i caktohet automatikisht llogarisë tuaj të përdoruesit në Facebook.

Ne duam t’u tregojmë shërbimet dhe produktet tona vetëm atyre njerëzve që janë vërtet të interesuar për to. Me ndihmën e pikselëve të Facebook, masat tona të reklamimit mund të përshtaten më mirë sipas dëshirave dhe interesave tuaja. Në këtë mënyrë, përdoruesit e Facebook (nëse kanë lejuar reklama të personalizuara) do të shohin reklamat e duhura.

Për më tepër, Facebook përdor të dhënat e mbledhura për qëllime analize dhe reklamat e veta.

Të dhënat e mbledhura përpunohen në bazë të pëlqimit tuaj në përputhje me Nenin 6 (1) (a) GDPR.

Emri: _fbp

Qëllimi: Ky skedar përdoret nga Facebook për të shfaqur produkte reklamuese.

Data e skadencës: pas 3 muajsh

Emri: fr

Qëllimi: Ky skedar përdoret për të siguruar që piksel i Facebook të funksionojë siç duhet.

Data e skadencës: pas 3 muajsh

Emri: koment_autori_xxxxxx

Vlera: Emri i autorit

Qëllimi:Ky sakedar ruan tekstin dhe emrin e një përdoruesi që lë një koment, për shembull.

Data e skadencës: pas 12 muajsh

Emri: koment_autori_url_xxxxx

Qëllimi: Ky skedar ruan URL-në e faqes së internetit që përdoruesi fut në një fushë teksti në faqen tonë të internetit.

Data e skadencës: pas 12 muajsh

Emri: koment_autori_email_xxxxx

Vlera: Adresa e emailit të autorit

Qëllimi: Ky skedar  ruan adresën e e-mail të përdoruesit nëse ai e ka shpallur atë në faqen e internetit.

Data e skadencës: pas 12 muajsh

Nëse jeni të identifikuar në Facebook, mund t’i ndryshoni vetë cilësimet tuaja për reklamat në https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Nëse nuk jeni përdorues i Facebook, në përgjithësi mund të menaxhoni reklamat tuaja në internet të bazuara në përdorim në http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/. 

Aty keni mundësinë e çaktivizimit ose aktivizimit të ofruesve.

Nëse dëshironi të mësoni më shumë rreth politikës së privatësisë së Facebook, ne rekomandojmë politikën e privatësisë së vetë kompanisë në https://www.facebook.com/policy.php.

9) Kriptimi SSL

Për të mbrojtur sigurinë e të dhënave tuaja gjatë transmetimit, ne përdorim metoda më të fundit të kriptimit (p.sh. SSL) nëpërmjet HTTPS. Ju mund të njihni një lidhje të koduar nga vargu i karaktereve “https://” dhe simboli i kyçjes në linjën e shfletuesit tuaj

10) Ndryshime ose shtesa

Teledoc rezervon të drejtën të bëjë ndryshime ose shtesa në përmbajtjen e informacionit në çdo kohë dhe pa njoftim paraprak. Nëse pjesë ose formulime individuale të këtij teksti nuk përputhen, nuk përputhen më ose nuk përputhen plotësisht me situatën ligjore në fuqi, pjesët e mbetura të dokumentit mbeten të paprekura në përmbajtjen dhe vlefshmërinë e tyre.

Statusi 04/2022