Shtypi Dhe Media

Të gjitha informacionet që ju nevojiten nga TeleDoc.Duke filluar nga informacioni bazë në lidhje me Grupin TeleDoc, logot tona dhe fotografitë e themeluesve tanë, deri te njoftimet për shtyp dhe detajet e kontaktit për pyetjet në media.

Përditësimi i Fundit 23.08.2021

Lajmet dhe mediat përmendin

300+

Mjekëve

2019

Fondacioni

30.000+

Përdoruesit

Për pyetjet në media ju lutemi kontaktoni CEO-n Florian Brandstetter në hello@myteledoc.app

Ju gjithashtu mund të kontaktoni menaxherin e vendit përkatës që dëshironi të arrini duke kërkuar E-Mail-in e tyre.

RUMANIA: Andreea Ion
BULLGARIA: Ivaylo Petrov
SHQIPERIA&KOSOVA: Aida Xhumba

download image

Asetet me Logon TeleDoc

download image

Fotografitë e CEO-s së TeleDoc

download image

Prezantim i TeleDoc

TeleDoc është kombinimi i dy fjalëve: Telekomunikacion dhe Doktor. Përshkrimi i përsosur për telemjekësinë.I referohet diagnostikimit dhe terapisë në të cilën distanca hapësinore ose kohore midis mjekut

terapistit

farmacistit dhe pacientit tejkalohet me anë të telekomunikacionit.

Ne duam ta bëjmë kujdesin shëndetësor të arritshëm praktik dhe të lirë për të gjithë. Për të arritur këtë ne mbështetemi në teknologjitë më të fundit për të krijuar një zgjidhje gjithëpërfshirëse për shqetësimet tuaja personale të lidhura me shëndetin.

TelaDoc ofron një zgjidhje Teleshëndetësore gjithëpërfshirëse për të gjithë përmes aplikacionit TeleDoc. Mjekëve u sigurohet një ndërfaqe mjeku e lehtë për t’u përdorur për të komunikuar me pacientët e tyre dhe klientëve u sigurohen këshilla mjekësore me cilësi të lartë kudo që janë dhe kurdo që kanë nevojë.

TeleDoc është një ndërmarrje e re TeleShëndetësore cila u themelua në vitin 2019 në Austri. CEO -të janë Christian Brandstetter dhe Florian Brandstetter.

TeleDoc është aktiv në më shumë se një vend. Zyrat janë të vendosura në Austri

Rumani

Shqipëri

Bullgari dhe Hungari. Për adresat e zyrës vizitoni faqen kryesore të vendit përkatës dhe lëvizni poshtë te pjesa e faqeve.

Përveç CEO -ve Florian dhe Christian Brandstetter

në TeleDoc janë të punësuar 17 persona.Pesë në Austri një në Rumani shtatë në Shqipëri dy në Bullgari një në Ukrainë dhe një në Hungari.